Män­ni­skans hand

Många ser hän­der­na som en själv­klar­het, men de är fak­tiskt gans­ka kom­pli­ce­ra­de och har va­rit en vik­tig del i evo­lu­tio­nen.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Han­den är en av de vik­ti­gas­te kropps­de­lar­na du har. Du an­vän­der hän­der­na när du ska på­ver­ka nå­got i din om­giv­ning och sam­lar sto­ra mäng­der in­for­ma­tion om om­rå­det du be­fin­ner dig i med dem. En hand be­skrivs of­ta som ar­mens yt­ters­ta del. Den be­står av fing­rar som du kan an­vän­da för att grep­pa tag i fö­re­mål med, en tum­me, en hand­led och en hand­fla­ta. Även om många and­ra djur har lik­nan­de kropps­de­lar, är det ba­ra pri­ma­ter och ett be­grän­sat an­tal and­ra rygg­rads­djur som har nå­got som kan kal­las för en hand. För att få kal­la den­na kropps­del en hand mås­te den ha en rör­lig tum­me, allt­så en tum­me som kan vri­das och bö­jas och som ger den ex­tra rör­lig­het som män­ni­sko­han­den har. Det är den­na rör­lig­het som gjort att män­ni­skor ut­veck­lat en fin­mo­to­rik som ger god kon­troll över hän­der­na. Där­för är män­ni­skor bätt­re än al­la and­ra djur på att grep­pa tag i fö­re­mål och fär­dig­he­ter som till ex­em­pel att skri­va.

Fing­rar­na, hand­fla­tan och hand­le­den be­står av 27 ben, se­nor, musk­ler och ner­ver. Var­je en­skild fing­er­topp in­ne­hål­ler ett stort an­tal ner­vän­dar. Des­sa ner­vän­dar är ett vik­tigt hjälp­me­del när du ska sam­la in­for­ma­tion från om­giv­ning­en med hjälp av ett av di­na sin­nen, näm­li­gen be­rö­ring. Musk­ler och se­nor sam­ar­be­tar för att du ska kun­na bö­ja och rä­ta ut fing­rar­na, pe­ka och an­vän­da tum­men. Han­den är dock ett stäl­le som of­ta drab­bas av ska­dor, ef­tersom den an­vänds till så många oli­ka sa­ker. En av tio ska­dor på sjuk­hu­sen har med hän­der att gö­ra! Det finns dess­utom fle­ra till­stånd som på­ver­kar ut­veck­ling­en av hän­der­na, till ex­em­pel po­lydak­ty­li. Män­ni­skor med po­lydak­ty­li föds med ex­tra fing­rar el­ler tår, men des­sa fun­ge­rar of­ta all­de­les okej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.