En clown­fis­ks liv

Från upp­vakt­ning och be­frukt­ning, till fö­del­se och liv.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Clown­fis­ken pa­rar sig he­la året, van­ligt­vis runt full­må­ne. Det­ta be­ror för­mod­li­gen på att sik­ten är bätt­re, ström­men i vatt­net spri­der lar­ver­na över ett stör­re om­rå­de och till­gång­en på mat är störst på grund av and­ra fis­kar som yng­lar sam­ti­digt. Ha­nen upp­för sig för­fö­ran­de för att loc­ka till sig ho­nan, van­ligt­vis ge­nom att sträc­ka på fe­nor­na, bi­ta och jaga. Han byg­ger även ett bo på en sten i när­he­ten av ane­mo­nen.

Clown­fis­ken le­ver i so­ci­a­la grup­per med en strikt hi­e­rar­ki. Den störs­ta och mest do­mi­nan­ta fis­ken är all­tid en hon­fisk och hon pa­rar sig med den mest do­mi­nan­ta han­fis­ken. Det­ta är de en­da två fis­kar­na som pa­rar sig i he­la grup­pen. Clown­fis­kar är pro­to­and­ris­ka her­ma­fro­di­ter. Det be­ty­der att de all­tid föds som ha­nar, men kan skif­ta kön se­na­re. Om den do­mi­nan­ta ho­nan i grup­pen för­svin­ner el­ler dör, kom­mer den mest do­mi­nan­ta ha­nen bli en ho­na och fort­sät­ta att pa­ra sig med de and­ra ha­nar­na. Ha­nen sim­mar över äg­gen för att be­fruk­ta dem. Al­la be­fruk­ta­de ägg fästs på ste­nen med hjälp av tun­na, klib­bi­ga trå­dar. Det är ha­nens jobb att vak­ta de be­fruk­ta­de äg­gen. Han vif­tar bort små par­tik­lar så att in­te svamp och al­ger bör­jar växa på äg­gen. När bo­et är byggt kom­mer ha­nen att jaga ho­nan mot det. Ho­nan sim­mar över bo­et fle­ra gång­er och läg­ger 100–1 000 ägg, be­ro­en­de på hur gam­mal hon är. Äg­gen är of­ta oran­ga och 3–4 mil­li­me­ter sto­ra. Äg­gen kläcks van­ligt­vis ef­ter 6–8 da­gar, men det kan ta läng­re tid i kal­la­re vat­ten. Larv­sta­di­et va­rar i 8–12 da­gar och sen le­tar den lil­la fis­ken re­da på en ane­mon att flyt­ta in i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.