Så klätt­rar gec­kon på väg­gar

Van der Waals-kraf­ter är ve­ten­ska­pen bakom de su­ve­rä­na föt­ter­na.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Istäl­let för att an­vän­da klib­bi­ga vätskor el­ler sug­kop­par för att hål­la sig fast vid en yta, an­vän­der gec­kon nå­got som he­ter van der Waals­kraf­ter. Gec­kons tår är täck­ta av mil­jon­tals mik­ro­sko­pis­ka hårstrån och var­je hårstrå är upp­de­lat i hund­ra­tals än­nu mind­re strån. Mo­le­ky­ler­na i des­sa strån är an­ting­en po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt lad­da­de. När de kom­mer i kon­takt med en an­nan yta re­a­ge­rar de med ytans mo­le­ky­ler och bil­dar en mot­satt ladd­ning. Då bil­das det en slags mag­ne­tisk kraft. Van der Waals-kraf­ter är väl­digt sva­ga, men ef­tersom gec­kon väger li­te och har enormt många hårstrån, kan den fäs­ta sig till näs­tan vad som helst (till och med blö­ta ytor). Tår­na är vat­ten­av­stö­tan­de och bil­dar luft­fic­kor. På så sätt hål­ler tår­na sig tor­ra, och de kan fäs­ta på vå­ta och ha­la blad. För att släp­pa ta­get om en yta mås­te gec­kon rö­ra på föt­ter­na, så att hårstrå­nas vin­kel för­änd­ras.

"Gec­kons tår är täck­ta av mil­jon­tals mik­ro­sko­pis­ka hårstrån och var­je hårstrå är upp­de­lat i hund­ra­tals än­nu mind­re strån."

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.