Djur på kal­la plat­ser

Vis­sa djur är gjor­da för att över­le­va på någ­ra av värl­dens mest ex­tre­ma plat­ser.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Egen­ska­per­na vis­sa djur har för att över­le­va i si­na mil­jö­er är fan­tas­tis­ka. Vis­sa av dju­ren, som den ark­tis­ka jordekor­ren och brun­björ­nen, so­ver sig ige­nom de värs­ta vin­ter­da­gar­na. And­ra djur, som re­nen och sil­ver­tär­nan, be­ger sig ut på långa fär­der mot var­ma­re bredd­gra­der strax in­nan ky­lan sve­per in. Se­dan finns det någ­ra rik­ti­ga tuff­ing­ar: djur som ut­veck­lat eg­na sätt att kla­ra sig på. Bå­de is­björ­nen och myskox­en har en tjock päls med sär­skil­da hårstrån som hål­ler dem var­ma. Päl­sen häng­er så lågt över mar­ken att luf­ten blir som ett eget varmt la­ger un­der dju­ren. En hel flock kan verk­li­gen alst­ra vär­me!

Fy­sisk an­pass­ning är ett vik­tigt va­pen mot ky­la. Många gna­ga­re hamst­rar mat un­der som­rar­na för att ha till­räck­ligt i re­serv för he­la vin­tern. And­ra djur, som fjäll­rä­ven och ha­ren, har ut­veck­lat tjock päls som skif­tar färg ef­ter års­ti­der­na. Päl­sen ger bå­de vär­me och ka­mou­flage. För­änd­ring­ar i äm­nes­om­sätt­ning­en gör att djur kan över­le­va mot al­la odds. Vis­sa djur har ut­veck­lat ke­mis­ka egen­ska­per. Is­fis­kar som le­ver i Antark­tis har en slags "ky­larväts­ka" som gör att blo­det in­te fry­ser i de­ras krop­par.

Dju­rens an­pass­ning­ar hand­lar in­te ba­ra om att över­le­va i ky­la och an­pas­sa sig ef­ter sä­song­er­nas oli­ka ut­ma­ning­ar. Det finns djur i and­ra eko­sy­stem, som till ex­em­pel ök­nar, som mås­te kla­ra bå­de ky­la på nät­ter­na och ex­trem het­ta på da­gar­na. Des­sa djur har ut­veck­lat im­po­ne­ran­de me­to­der för att tack­la des­sa ut­ma­ning­ar.

Sä­lar har myc­ket fett och ger björ­nen till­räck­ligt med ener­gi för att strö­va om­kring i Ark­tis un­der he­la vin­tern.Is­björ­nens enor­ma klor kan bli upp till 5 cen­ti­me­ter långa. De är per­fek­ta för att fånga dägg­djur med – och för att få fäs­te i isen med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.