Va­lar­nas hem­li­ga liv

TA ETT DJUPT AN­DE­TAG OCH DYK NER MED HAVENS MYS­TIS­KA JÄT­TAR.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Det finns mer än 78 oli­ka valar­ter i ha­ven, och de är de­fi­ni­tivt ett av jor­dens mest fa­sci­ne­ran­de och gåt­ful­la va­rel­ser. Med sin in­tel­li­gens och mystik har havens jät­tar gjort män­ni­skor ny­fik­na i tu­sen­tals år.

Den störs­ta va­rel­se som nå­gon­sin levt på jor­den sim­mar runt i ha­ven än idag. Blå­va­len är he­la 32 me­ter lång och väger över 200 ton. Ba­ra tung­an väger li­ka myc­ket som en vux­en ele­fant. Trots sin stor­lek är den ett dägg­djur, pre­cis som du. Va­lar är varm­blo­di­ga djur som an­das och mås­te upp till ytan för att ta luft, in­nan den kan dy­ka ned i dju­pen igen. Den fö­der le­van­de ung­ar, har en kom­plex och so­ci­al struk­tur och till och med känslo­mäs­sig in­tel­li­gens. Män­ni­skor har kans­ke mer ge­men­samt med va­lar är vad man tror?

Ha­vets jät­tar har ut­veck­lat någ­ra otro­li­ga egen­ska­per och de är per­fekt an­pas­sa­de till sitt bot­ten­lö­sa, salt­hal­ti­ga lev­nads­om­rå­de. Trots al­la oli­ka ar­ter har de någ­ra ge­men­sam­ma drag. Al­la va­lar är av­långa och är sma­last vid ba­ken. Här har de kraf­ti­ga bak­de­lar som dri­ver den ström­lin­je­for­ma­de krop­pen ge­nom vatt­net. Ett tjockt la­ger späck hål­ler dem var­ma och fet­tet lag­ras till tuf­fa­re ti­der.

Va­lar har dess­utom otro­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­för­må­gor. De kan ta­la med varand­ra ge­nom långa, mys­tis­ka sång­er och kom­plexa klick- och pip­ljud. Kropps­språ­ket är ock­så vik­tigt för de­ras kom­mu­ni­ka­tion. Va­lar spen­de­rar myc­ket tid vid ytan, där de an­vän­der sin kropp för att var­na om fa­ror, im­po­ne­ra på en even­tu­ell part­ner och ba­ra le­ka för skojs skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.