Regn­sko­gens väx­ter

Många av na­tur­me­di­ci­ner­na vi an­vän­der väx­er i regnskogen – värl­dens störs­ta apo­tek.

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Mäng­den ke­mi­ka­li­er som finns i regn­sko­gens väx­ter är över­väl­di­gan­de. Ka­ka­o­trä­det ger oss myc­ket mer än ka­ka­o­bö­nor vi gör cho­klad av. Det är en me­di­cin­plan­ta som pro­du­ce­rar mer än 150 ke­mi­ka­li­er i bla­den, fruk­ten, frö­na och bar­ken. De ke­mis­ka äm­ne­na har an­vänts för att be­hand­la bland an­nat ång­est, fe­ber och njursten. Dess­utom in­ne­hål­ler den po­ly­fe­no­ler, som re­du­ce­rar ris­ken för hjärt­sjuk­do­mar och fak­tiskt även can­cer.

En an­nan me­di­cin­växt från regnskogen i Ama­zo­nas är an­nat­to. De­lar av den­na lil­la bus­ke an­vänds för att gö­ra me­di­ci­ner som be­hand­lar bland an­nat spe­täls­ka, hals­in­flam­ma­tion, lung­hin­ne­in­flam­ma­tion och ap­né. Dess­utom an­vänds av­ko­ket från den­na

växt för att be­hand­la typ 2 di­a­be­tes.

Hi­sto­ris­ka käl­lor har vi­sat att Sy­da­me­ri­kas ur­be­folk­ning an­vän­de an­nat­to för att sän­ka blod­tryck och som in­sekts­me­del.

Al­la väx­ter är dock in­te äg­na­de åt me­di­cinsk an­vänd­ning – många av de mest ag­gres­si­va, köt­tä­tan­de ar­ter­na trivs i det­ta fuk­ti­ga kli­mat. Bland den mest be­röm­da av des­sa väx­ter är ve­nus­flug­fäl­lan och kannra­kan, som bå­de för­tär fle­ra ty­per av in­sek­ter, rep­ti­ler och små dägg­djur. Kannra­kan Nep­hen­tes al­bo­mar­gi­na­ta finns hu­vud­sak­li­gen på Bor­neo. Den­na plan­ta lu­rar ned sitt byte i den käg­le­for­ma­de växt­krop­pen med sitt at­trak­ti­va ut­se­en­de och den ka­da­ver­ak­ti­ga luk­ten. Så fort off­ret kom­mer in i plan­tan, gli­der den ned längs de ha­la väg­gar­na och ned i en damm av död­lig väts­ka i bot­ten av väx­ten. Här drun­kar det, in­nan det lång­samt spjäl­kas. Kannra­kan har ut­veck­lat en ovan­lig be­nä­gen­het för blod på grund av de tuf­fa för­hål­lan­de den väx­er i och finns en­bart i regn­sko­gar­nas bott­nar. Ve­nus­flug­fäl­lan fång­ar dä­re­mot sitt byte på ett li­te ele­gan­ta­re sätt. Här lu­ras by­tet inn i den vän­tan­de kä­ken av den sö­ta, klib­bi­ga nek­ta­ren där in­ne. Flug­fång­a­ren stänger igen kä­kar­na över by­tet på en bråk­del av en se­kund så fort de pyt­tesmå hå­ren in­ne i bla­det be­rörs. Vis­sa in­sek­ter hin­ner kans­ke kom­ma un­dan, men de fles­ta fång­as och för­tärs lång­samt. Du kan kö­pa ve­nus­flug­fäl­lor och kannra­kor i växt­af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.