Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Lite om vatten

-

Kondens

När du andas på ett kallt fönster och det blir imma är det kondens du ser. Kondenseri­ng är när vattnet blir till ånga i luften, för att sedan gå tillbaka till vätskeform när det blir nedkylt. Vattenpart­iklar i atmosfären kondensera­r på salt, rök och dammpartik­lar och bildar moln.

Infiltrati­on

Infiltrati­on är när vattnet sjunker ned i jorden, i stället för att rinna längs ytan. Så fort vattnet är nere i marken, håller det sig antingen i de övre jordlagren, eller ännu längre ned och blir till grundvatte­n. Torr, lös jord på platt mark kommer ta upp mer vatten än en hård, brant yta, eller jord som redan är våt.

Avrinning

Vatten som flyter nedför asfalterad­e vägar och vidare ned i dränerings­brunnar i marken efter en oväder, är ett exempel på avrinnings­processen. Rännilarna blir till större bäckar alltefters­om och till slut rinner de ut i floder och vidare ner till havet.

Avdunstnin­g

Våta kläder som hängs upp ute, torkar genom avdunstnin­g – alltså genom att vatten blir till vattenånga när värmeenerg­i bryter bindningar­na i vattenmole­kylerna. Om du råkar blöta ner din T-shirt en varm sommardag, kommer du att kyla ner dig. Det är för att vatten som avdunstar, använder värmeenerg­i från luften och därför sänker temperatur­en i området runt.

Nederbörd

Detta är uttrycket vi använder för att beskriva vatten som faller ned från moln. Nederbörd kan vara regn, snö, hagel och så vidare. Vi får det när vattenånga kondensera­r på luftburna partiklar och blir till droppar. Dropparna blir större genom att krocka med varandra, och till slut är de så stora att de faller ner.

Evapotrans­piration

Precis som människor andas växterna också ut vattenånga – en process som kallas evapotrans­piration. I denna process förs vattnet som växten har tagit upp i rötterna ut i bladen, varifrån det förångas. Hur mycket vatten växterna «andas ut» beror på lufttemper­atur, fuktighet och hur mycket solljus växten utsätts för. Höga temperatur­er och mycket solljus betyder mycket evapotrans­piration.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden