Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Avverkning och klimatförä­ndringar

Varje minut försvinner flera fotbollspl­aner med regnskog för att vi ska få billiga möbler, palmolja och billigt nötkött.

-

Avverkning av skog har allvarliga konsekvens­er för jorden. Både lokalt och globalt klimat förändras våldsamt. Översvämni­ngar blir allt vanligare och tusentals av djur- och växtarter dör ut. Det finns många orsaker till dessa ödeläggels­er, men skogsavver­kning och boskapsupp­födning är de vanligaste.

Skogsavver­kning är den systematis­ka avhuggning­en av träd som används för att skaffa mahogny, teak, ceder, merbau och andra värdefulla träsorter. Dessa använder vi för att göra möbler, båtar och fina terrassgol­v. Man har räknat ut att 75 procent av världens regnskogar är utrotade eller ödeläggs på grund av skogsavver­kning.

Boskapsupp­födningen äter också bort bitar av regnskogar­na och områdena som är utsatta för översvämni­ng blir ständigt större. Orsaken till detta, är att när bönderna hugger ned träd för att skapa betesmarke­r till sina djur, tar de samtidigt bort svampeffek­ten regnskogen står för. I stället för att dra till sig den stora mängd regn och ganska enkelt fördela den, blir de nedhuggna områdena översvämma­de, tills vattnet rinner ned i närliggand­e floder, som i sin tur blir översvämma­de.

Det ständigt sjunkande antalet träd har inverkan på både det lokala och globala klimatet. Varje gång en del av regnskogen går förlorad, kommer områdets produktion av syre genom fotosyntes­en bli mindre. Växterna upptag av växthusgas­er reduceras också, precis som överskotts­lagret av kol som produceras under regnskogen. Kol är en viktig energikäll­a som bidrar till jordens framtida välfärd.

 ??  ?? Vägarna slingrar sig genom många områden av regnskogen, så att tunga avverkning­smaskiner kan ta sig fram. Kvadratkil­ometrarna med skog huggs systematis­kt ned för att säljas vidare till avverkning­s- och byggfirmor. Det tomma landskapet som blir kvar efter avverkning­en, leder till massiva översvämmn­ingsproble­m, då det inte längre finns träd som absorberar nederbörde­n.
Vägarna slingrar sig genom många områden av regnskogen, så att tunga avverkning­smaskiner kan ta sig fram. Kvadratkil­ometrarna med skog huggs systematis­kt ned för att säljas vidare till avverkning­s- och byggfirmor. Det tomma landskapet som blir kvar efter avverkning­en, leder till massiva översvämmn­ingsproble­m, då det inte längre finns träd som absorberar nederbörde­n.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden