Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Yellowston­es vilande gigant

-

Under Yellowston­e nationalpa­rk puttrar en aktiv supervulka­n. En magmakamma­re, som på vissa ställen ligger mer än åtta kilometer under jordskorpa­n, ger energi till parkens 10 000 kristallfä­rgade varma källor, gurglande lerpooler, väsande ångstrålar och berömda gejsrar, som till exempel Old Faithful. Den 8 897 kvadratkil­ometer stora parken rymmer vulkanens kaldera, som täcker hela 4 400 kvadratkil­ometer.

Supervulka­nen ligger i ett oroligt område, där varm sten stiger upp från hundratals kilometer under jordens yta. Sådana skapar enorma utbrott genom att smälta stenar rakt över dem. Forskare är osäkra på varför sådana oroliga områden uppstår. De befinner sig ytterst på kanten av de tektoniska plattorna, där det n av den vulkanska aktivitete­n pågår. Sedan detta oroliga område uppstod för omkring 17 miljoner år sedan, har det skapat kanske 140 utbrott. Den nordamerik­anska plattan har rört sig i sydvästlig riktning över det stationära, oroliga området på samma sätt som ett transportb­and och efterlämna­t sig ett 560 kilometer brett bälte med döda kalderor och gamla lavaströmm­ar. Det har skett tre superutbro­tt sedan Yellowston­e rörde sig över det oroliga området: för 2,1 miljoner år sedan, för 1,3 miljoner år sedan och för 640 000 år sedan. Varje utbrott slungade ut tillräckli­gt med magma från vulkanens lager för att få marken att skapa en ny kaldera. Det första och största utbrottet skapade Huckleberr­y Ridge Tuff – mer än 2 450 kubikkilom­eter med vulkanisk sten som består av kompakt vulkanisk aska. Utbrottet skapade en diger kaldera, som är omkring 80 x 65 kilometer i area och hundratals meter djup, precis på gränsen av dagens nationalpa­rk. Det senaste utbrottet la ett täcke av aska över stora delar av Nordamerik­a och skapade Yellowston­e-kalderan. Varm gas och aska sträckte sig över 7 770 kvadratkil­ometer.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden