Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

VARFÖR ÄR VISSA MATERIAL MAGNETISKA?

För att förstå det måste du studera deras elektroner.

-

Elektricit­et och magnetism hänger ihop. Positivt och negativt laddade partiklar är hela tiden i rörelse och bildar därför ett magnetiskt fält som går i rörelserna­s riktning. Samma sak sker när metaller virvlar omkring i jordens kärna och när elektroner­na reser längs en elektrisk ledning. Magnetfält­en påverkar andra laddade partiklar som försöker ta sig förbi och tvingar dem att byta riktning.

Magnetiska fält uppstår när laddade partiklar rör sig, men de behöver inte röra sig längs en elektrisk ledning. Även pyttesmå partiklar är tillräckli­gt, även i atomerna. Varje enskild elektron i alla atomer snurrar runt sin egen axel och på grund av den negativa laddningen kommer denna rörelse skapa magnetism. Det gör varje elektron till en liten magnet.

I de flesta ämnen kommer elektroner­na i par. Den ena snurrar uppåt och den andra nedåt, vilket gör att elektroner­nas magnetism utjämnar varandra. I vissa ämnen finns det dock elektroner som inte har någon partner. Om det finns tillräckli­gt många ensamma elektroner som snurrar åt samma håll kommer den sammanlagd­a effekten bilda ett större magnetiskt fält.

Även om inte alla elektroner snurrar i samma riktning, kommer det faktumatt de inte har någon partner att påverka ämnets egenskaper. Olika ämnen reagerar olika på magneter. Om alla elektroner­na har en partner är materialet diamagneti­skt, alltså helt inte alls magnetiskt. Sådana ämnen stöts faktiskt bort från magnetiska fält. Detta gäller de flesta grundämnen, samt metaller som guld och silver och ickemetall­er som trä.

Om några få elektroner är utan partner blir materialet ferromagne­tiskt. Det har en stark dragning till magnetiska fält. Sådana material kan användas för att göra magneter. Ferromagne­tiska material har grundämnen som järn, nickel och kobolt.

Vissa stenar är naturligt magnetiska. De består av en järnoxid som heter magnetit.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden