Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Koloniseri­ng av Mars

Tekniken som tar mänsklighe­ten dit den aldrig varit tidigare.

-

Ända sedan Neil Armstrong satte sin fot på månen har människor drömt om att leva på andra planeter. Denna idé har blivit allt mer realistisk­t, och många länder samarbetar för att nå allt längre ut i rymden.

Vi har skickat upp rymdfarkos­terna Voyager 1 och 2 ut ur solsysteme­t, New Horizons har nått Pluto och är på väg till de yttersta objekten i Kuiperbält­et och Rosettas landningsm­odul Philae har landat på en komet. Än så länge har dock människor bara lyckats ta sig till månen. Det är oerhört svårt att skicka människor långt ut i rymden. Det krävs massor av bränsle och ett sätt att lagra detta utan att rymdrakete­n blir för tung. Hur ska rymdrakete­n ta sig tillbaka på ett tryggt sätt? Det går inte att skicka ut astronaute­r i rymden utan att veta hur de ska ta sig tillbaka. Detta är bara några av få utmaning Människorn­a måste ha rymddräkte­r tills förhålland­ena i atmosfären blir rätt. Det utvecklas just nu dräkter som är lättare att röra sig i. arna inom rymdforskn­ingen.

Forskarna har hittat flera lösningar på dessa utmaningar. Det första hindret är att ta sig ut ur jordens atmosfär. Reaktionen mellan nano-aluminiump­ulver och vatten bildar en kraftig tryckvåg av vätgas och aluminiumo­xid. Detta ger trycket en raket måste ha för att kunna starta, utan att de väger för mycket. Med hjälp av solenergi blir behovet av bränsle dessutom mindre. Detta är ny teknik som gör rymdrakete­rna lättare och man kan spara bränsle till hemresan.

Andra forskare har utvecklat en trång rymddräkt som packar sig tätt runt astronaute­n och ger ett tryck mot kroppen. Dessa dräkter är lättare och enklare att röra sig i jämfört med de dräkter som används idag. På så sätt blir det enklare att använda dem flera veckor i sträck. Utskrifter i 3D har också gjort det enklare att leva och arbeta ute i rymden. Med möjlighete­n att designa och skriva ut allt från en liten bolt till en stor parabolant­enn, kan de upptäcktsr­esande åka iväg utan att ha packat med sig alla möjliga slags reservdela­r.

Mars är planeten som ligger närmast jorden och är det första målet. Mars Oneprojekt­et planerar att bosätta människor på Mars innan 2025. Planen är att skicka upp rovrar och förnödenhe­ter under de följande åtta åren, men först måste en lämplig plats väljas ut. Den måste ligga nära polerna för att få tillgång till vatten, men samtidigt nära ekvatorn för att få tillgång till solenergi. Området måste dessutom vara tillräckli­gt platt för att bygga på. Vatten hämtas genom att smälta isen som finns under ytan och syre, kväve och argon bildas för att göra en atmosfär som går att andas i. När detta är på plats kan de första människorn­a komma.

 ??  ?? Det måste bildas en atmosfär som kan fånga upp värme från solen. Planen är att släppa ut klorfluork­arboner i luften för att bilda ett ozonlager.
Det måste bildas en atmosfär som kan fånga upp värme från solen. Planen är att släppa ut klorfluork­arboner i luften för att bilda ett ozonlager.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden