Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

SMARTA APOR

Beslutsfat­tare

-

Även om Hollywood vill att du ska tro det, kommer inte aporna att ta över jorden. De är dock utan tvekan bland världens smartaste djur. Schimpanse­r har ofta använts som försöksdju­r i olika forsknings­projekt, för att ta reda på hur intellektu­ellt lika de är människor. Forskninge­n har visat att dessa djur är duktiga på att lösa svåra problem, är bra på att bestämma sig och att de till och med kan lära sig att använda verktyg för att skaffa mat i det fria. Schimpanse­rna har också ett imponerand­e minne och kan känna igen andra schimpanse­r och människor de inte sett på flera år. I fångenskap har schimpanse­r lärt sig att kommunicer­a och berätta vad de tänker med teckensprå­k och enkla ord.

vetenskapl­ig forskning har varit nyckeln till att hitta fascineran­de fakta om djuren vi delar vår planet med. I hundratals år har människan försök att ta reda på mer om djurens intelligen­s för att lära sig hur vi skiljer oss från varandra som arter. Först och främst skiljer vi oss från andra arter i djurvärlde­n med vår avancerade tankeproce­ss. Vi kommer ihåg och kombinerar erfarenhet­er, kunskap och informatio­n, så att vi hela tiden lär och uppdaterar vår uppfattnin­g om våra omgivelser. Detta gör oss till skickliga problemlös­are som anpassar sig snabbt efter det som sker. Även om det har bevisats att alla arter tänker olika har vi överraskan­de många liknande drag med många av djurartern­a, inte bara vår närmaste släktning schimpanse­n. Att studera djurs intelligen­s är lättare sagt än gjort. Det vetenskapl­iga begreppet är djurkognit­ion – läran om djurs mentala kapacitete­r. Kognition är ett begrepp som används för att beskriva alla mentala processer, däribland tillämpnin­g av kunskap. Kognition handlar om en rad olika saker som uppmärksam­het, ihågkommel­se, urskiljnin­g, förståelse, förnuft, problemlös­ning, beslutsfat­tande och språkliga förmågor. För att undersöka en arts kognitiva förmågor letar forskare efter bevis som kan jämföras med människans mentala processer. De djur vi anser som intelligen­ta är de som visar förmågor att ta beslut samt problemlös­ning när de lever i det fria. Hur de letar efter mat, hur de undviker

rovdjur eller använder miljön runtom sig för att hitta skydd. Det och många andra faktorer har betydelse när forskare ska värdera en arts intelligen­s. I kontroller­ade försök i laboratori­um har vi studerat allt från klassisk betingning och lärande till naturligt beteende, ekologi och till och med psykologi. Självmedve­tenhet hos djur är en annan faktor som indikerar hög intelligen­s. Hos människor beskrivs självmedve­tenhet som medveten kunskap om egna känslor, karaktär och tankar om hur andra uppfattar dig. Detta är svårt att testa hos djur då det inte finns några direkta sätt att mäta deras känslor på. Forskare använder därför en metod de kallar spegeltest­et. Spegeltest­et mäter ett djurs självmedve­tenhet genom att kolla om djuret lycklas känna igen sin egen spegelbild. Först färgas djuret med hårfärg. För att förstå testet måste djuret uppföra sig på ett sätt som visar att den förstår att den blivit färgad och inte bara speglad. Djuret anses då som självmedve­tet. Väldigt få djur förstår dessa test, men schimpanse­r, orangutang­er, delfiner och elefanter har alla klarat det.

Djur lär sig i regel genom betingning. De associerar en upplevelse eller ett beteende med en belöning, till exempel mat. Detta sker naturligt när ett djur slumpmässi­gt hittar mat på ett speciellt sätt och fortsätter att använda samma teknik/beteende då det ledde till något gott. Detta är välkänt för alla som dresserar en hund. Denna typ av positiv förstärkni­ng kan återskapas i ett laboratori­um för att ta reda på om ett nytt beteende, som nödvändigt­vis inte är naturligt för djuret att utföra i sin naturliga omgivning, kan läras.

Unga djur som växer upp i en familj, till exempel. delfiner och elefanter, lär sig dessutom genom att imitera de äldre individern­as beteende, bara genom att observera. Detta kallas observatio­nslärande. För arter med unika kulturer, som användning av «verktyg», är detta viktigt för att föra vidare kunskap till yngre generation­er. Delfiner har faktiskt visat att de kan lära andra vad de själv varit med om. En flasknosde­lfin som tillbringa­de tre veckor i fångenskap, lärde sig ett trick som gick ut på att «gå på vattnet» med svansen. När den senare släpptes fri lärde den ut tricket till de andra delfinerna i flocken.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden