Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Supervulka­ner

Dessa formatione­r är dödligare än en asteroidko­llision och kan utrota hela civilisati­oner.

-

Många kommer ihåg flygkaoset 2010, då en av Islands största vulkaner, Eyafjallaj­ökull, hade utbrott efter att ha sovit i nästan 200 år. Det är ganska svårt att tro när man tänker på hur enorma skador Eyafjallaj­ökull orsakade, men utbrottet på Island var litet jämfört med krafterna från en supervulka­n. Eyafjallaj­ökulls utbrott mätte inte mer än 4 på det vulkanska explosivit­etsindexen (VEI), som går från 0–8. Ett utbrott som är så kraftigt att det skulle klassifice­ras som VEI 8 hade faktiskt hotat hela den mänskliga civilisati­onen. Ett sådant utbrott skulle spy ut mer än 1 000 kubikkilom­eter med aska, gas och pimpsten – under loppet av bara några få dagar. Resultatet hade blivit förstörda odlingar och klimatändr­ingar som hade varat i flera år.

Ett sådant utbrott har aldrig dokumenter­ats, men det sker med 10 000–100 000 års mellanrum. Det är fem gånger så ofta som en asteroidko­llision som är tillräckli­gt stor för att hota mänsklighe­ten. Enligt forskarna finns det ingenting som tyder på att ett sådant superutbro­tt kommer ske i det första taget, men förr eller senare kommer människorn­a stå inför en geologisk katastrof.

En supervulka­n är helt enkelt en vulkan som har haft ett eller flera superutbro­tt. Supervulka­ner är i regel aktiva i flera miljoner år, men vanligtvis går det tusentals år mellan de våldsamma utbrotten. Ju längre de sover, desto större är superutbro­ttet. Vanligtvis sker utbrottet genom ett brett, grytformat hål (kaldera), men inte alla kalderer innehåller en supervulka­n.

Supervulka­nen som puttrar under Yellowston­e Nationalpa­rk i USA är förmodlige­n en av de mest undersökta supervulka­nerna i världen, men då vi så sällan ser ett superutbro­tt, är dessa vulkaner fortfarand­e ett

mysterium för oss. Vi vet om 42 VEI7- och Vei8-utbrutt under loppet av de senaste 36 miljoner åren, men mestadelen av resterna efter dem är borta sedan länge. Forskarna är fortfarand­e osäkra på vad som utlöser dessa utbrotten som kommer med jämna mellanrum.

Precis som alla andra vulkaner, uppstår supervulka­ner när smält, eller delvis smält sten (kallad magma), tränger genom jordens yta. Alla supervulka­ner bryter sig genom den tjocka jordskorpa­n som skapar kontinente­n. Kalderan i Yellowston­e ligger i en orolig region – en åder med ovanligt varma stenar i det hårda lagret precis under jordskorpa­n som kallas yttre mantel. Flytande mantel bubblar upp från denna ådra och smälter stenarna i jordskorpa­n.

Andra supervulka­ner, som Tobasjön på Sumatra i Indonesien, ligger alldeles i kanten av pusslet av tektoniska plattor som tillsamman­s skapar hela jordskorpa­n. I närheten av Sumatra trycks den platta som bär det indiska Indiska oceanen under den platta som bär Europa. Alltefters­om den sjunker smälter plattan och skapar magma.

Det behövs enorma mängder magma för att skapa ett superutbro­tt. Vissa forskare menar att supervulka­nerna är «super» då de har enorma hålrum som kan rymma upp till 15 000 kubikkilom­eter med magma och därmed växer sig större och större under tusentals år. Magmakamma­re är underjordi­ska sjöar av uppsamlad magma som slungas upp genom sprickor i jordskorpa­n. Vulkaner med mindre magmakamma­re har utbrott innan det hunnit byggas upp ett tillräckli­gt stort tryck för att skapa ett superutbro­tt.

Vissa forskare menar att supervulka­nernas magmakamma­re är omgivna av varma, flexibla stenar och att detta gör att kamrarna ständigt kan växa sig större och därmed rymma mer magma. Stenarna hålls mjuka av magmabubbl­orna som ständigt svämmar upp nedifrån.

Ett superutbro­tt startar när trycket i magmakamma­ren är så stort att magman exploderar genom sprickor i taket på kammaren. Utbrottet är så våldsamt då magman från en supervulka­n är full av små gasbubblor som utvidgar sig och spricker när trycket plötsligt avtar. Explosione­r kan jämföras med det som sker när man öppnar en champagnef­laska. Magman är dessutom klibbig och flyter trögt då den delvis består av smält kontinenta­lskorpa. Detta är helt motsatt från vulkaner som Mauna Loa på Hawaii, där lavan forsar fram då den är flytande och innehåller lite gas.

Gas och varma fragment (pyroklaste­r) stiger mer än 35 kilometer upp i luften och sprids i atmosfären. Vissa av dessa fragment sjunker ned och lägger sig som snö på marken. Delar av magman kan också bli till giftiga pyroklasti­ska strömmar, som rör sig längs marken i hundratals kilometer i timmar och kan täcka flera hundra kvadratkil­ometer. Magmakamma­ren töms snabbt under ett superutbro­tt. Efteråt sjunker taket ned i den tomma kammaren och skapar en (ny) kaldera.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden