Det senaste inom vetenskap

Väl­kom­men!

-

Är du re­do att fyl­la hjär­nan med in­tres­san­ta fak­ta om värl­den run­tom dig? Stil­la din ny­fi­ken­het och få svar på frå­gor du in­te viss­te att du ha­de?

Bo­ka­si­net du hål­ler i han­den är fullt av spän­nan­de ar­tik­lar. Vi för­kla­rar kom­pli­ce­ra­de fe­no­men med tyd­li­ga il­lust­ra­tio­ner och ett språk som al­la kan för­stå för att vi­sa dig hur värl­den häng­er sam­man. Ut­fors­ka värl­den ge­nom sex spän­nan­de och in­spi­re­ran­de äm­nen: tek­no­lo­gi, trans­port, mil­jö, histo­ria, rym­den och forsk­ning.

Ar­tik­lar­na täc­ker ett brett spekt­rum av te­man. Här kan du lä­ra dig om allt från hur ge­ner­na ger oss su­per­kraf­ter till fak­ta om kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Är de verk­li­gen män­ni­sko­skap­ta? Läs om el­driv­na far­kos­ter och sko­nings­lö­sa at­tack­he­li­kopt­rar. Om du fun­de­rar på hur vi ska ta oss till Mars, el­ler hur det är att le­va där, kom­mer du ock­så få din dos kun­skap. Lär dig om hur fjä­ri­lens ving­ar lär­de oss gö­ra läsplat­tor, och hur spi­o­ner ar­be­tat ge­nom ti­der­na. I den här bo­ken kan du lä­ra dig om allt det­ta och myc­ket, myc­ket mer.

Läs vi­da­re för att upp­täc­ka vad värl­den run­tom dig egent­li­gen be­står av och ta re­da på hur all­ting fun­ge­rar!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden