Det senaste inom vetenskap

Att hac­ka män­ni­sko­krop­pen

KROP­PEN ÄR DITT MEST MÅNGSIDIGA VERK­TYG, MEN TÄNK OM DU KUN­DE FÖR­BÄTT­RA DEN?

- Tech · Science · United States of America

Vår bi­o­lo­gi be­grän­sar oss. Vi är sår­ba­ra för sjuk­do­mar, blir ut­slit­na över tid och är be­grän­sa­de till de sin­nen och egen­ska­per som na­tu­ren gett oss un­der mil­jon­tals år av ut­veck­ling. Idag bör­jar det dock för­änd­ras.

Bi­o­tek­nik blir allt bil­li­ga­re och kraft­ful­la­re. Elekt­ro­ni­ken är mind­re och vår för­stå­el­se för män­ni­sko­krop­pen ökar. Idag hål­ler Pa­ce­ma­kers igång sva­ga hjär­tan, hor­mo­nin­plan­tat kon­trol­le­rar fer­ti­li­te­ten och smar­ta glas­ö­gon för­bätt­rar sy­nen. Vi ba­lan­se­rar på kan­ten av män­ni­skans tids­ål­der 2.0 – och någ­ra mo­di­ga för­sökska­ni­ner har re­dan ta­git språng­et till and­ra si­dan.

Hit­tills har stör­re delen av tek­ni­ken som ut­veck­lats haft me­di­cinskt syf­te, men nu väl­jer vis­sa att för­änd­ra sin fris­ka kropp för att för­länga och för­stär­ka si­na na­tur­li­ga egen­ska­per.

Ke­vin War­wick, pro­fes­sor i cy­ber­ne­tik vid Co­ventry Uni­ver­si­ty ska bli ”värl­dens förs­ta cy­borg”, allt­så en kors­ning mel­lan män­ni­ska och maskin. År 1998 fick han ett chip im­plan­te­rat i ar­men. Med det kun­de han öpp­na dör­rar, tän­da ljus och kon­trol­le­ra da­to­rer ut­an att rö­ra dem.

Un­der 2002 upp­gra­de­ra­des sy­ste­met till att kom­mu­ni­ce­ra med nerv­sy­ste­met ge­nom att an­slu­ta 100 elek­tro­der till me­di­an­ner­ven. Med det­ta nya implantat kun­de han sty­ra en rull­stol, rö­ra på en konst­gjord arm och med hjälp av ett mot­sva­ra­de implantat i hans fru kun­de han även ta emot ner­vim­pul­ser från hen­ne.

Pro­fes­sor War­wicks upp­gra­de­ring av krop­pen ge­nom­för­des i sam­band med ett bi­o­me­di­cinskt forsk­nings­pro­jekt och det kom­mer för­mod­li­gen dröja in­nan så­da­na mo­di­fi­e­ring­ar blir till­gäng­li­ga för al­la. Många ama­tö­rer ge­nom­för istäl­let eg­na ex­pe­ri­ment.

Amal Graafst­ra bor i USA och har dub­be­limplan­tat. Han har ett ra­di­o­fre­kvens iden­ti­fi­e­rings­chip (RFID) im­plan­te­rat i var­je hand. Han kan öpp­na yt­ter­dör­ren och star­ta mo­tor­cy­keln med den vänst­ra och den hög­ra lag­rar da­ta som han lad­dar upp från mo­bi­len. And­ra har satt in mag­ne­ter i fing­er­top­par­na, så att de kan kän­na av mag­net­fält. Vis­sa ex­pe­ri­men­te­rar med lju­schip och si­li­kon­for­mar un­der hu­den. Sam­ti­digt är fors­kar­na upp­tag­na med att ut­veck­la näs­ta ge­ne­ra­tion hög­tek­no­lo­gisk ut­rust­ning som ska upp­gra­de­ra krop­pen yt­ter­li­ga­re.

Med den­na ar­ti­keln föl­jer även en häl­so­var­ning: Pro­va in­te det­ta hem­ma. Det­ta är en­bart en spän­nan­de in­blick i li­te av den tek­nik som kom­mer och som kan an­vän­das för att för­bätt­ra krop­pen i fram­ti­den. Läs vi­da­re för att få en in­blick i bio­hac­kar­nas spän­nan­de värld.

”Vi ba­lan­se­rar på kan­ten av män­ni­skans tids­ål­der 2.0”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden