Det senaste inom vetenskap

Hög­spänd och mil­jö­vän­lig el­drift

FRÅN LADDNINGSB­ARA FLYG­PLAN TILL BATTERIDRI­VNA BÅ­TAR.

- Clean Tech · Ecology · Cars · Consumer Goods · United States of America · Japan · It · Airbus · NASA

Ben­sin- och die­sel­bi­lar do­mi­ne­rar fort­fa­ran­de väg­nä­tet, men var­nings­lam­pan har bör­jat blin­ka för dem. En un­der­sök­ning vid Mas­sachu­setts In­sti­tu­te och Te­cho­no­lo­gy (MIT) vi­sa­de ny­li­gen att da­gens el­bi­lar skul­le kun­na an­vän­das till 87 pro­cent på al­la dag­li­ga kör­sträc­kor i USA. År 2020 kan den siff­ran va­ra up­pe i 98 pro­cent.

Ett hin­der för el­bil­dens sprid­ning har va­rit räck­vid­den och fö­ra­rens räds­la för att få slut på ström på vägen. Ben­sin­sta­tio­ner är lät­ta att hit­ta längs vä­gar­na och ef­tersom det går snabbt att tan­ka är kö­er vid ben­sin­pum­par­na ing­et stör­re be­kym­mer. In­fra­struk­tu­ren för ladd­nings­sta­tio­ner är in­te li­ka ut­veck­lad än, men den för­bätt­ras snabbt. I Ja­pan finns det till ex­em­pel re­dan fler ladd­nings­sta­tio­ner än ben­sin­sta­tio­ner. In­ställ­ning­en till el­bi­lar har för­änd­rats en hel del un­der de se­nas­te åren. Det var in­te länge se­dan många ha­de en cy­nisk in­ställ­ning till el­bi­lar och höga pri­ser skräm­de kö­par­na. Tack va­re för­bätt­ring­ar i bat­te­rika­pa­ci­tet, ladd­nings­tid, pre­sta­tion och pris bör­jar da­gens el­bils­ge­ne­ra­tion att få kri­ti­ker­na att tän­ka om. Laddningsb­ara bi­lar kom­mer snart att ge för­brän­nings­mo­to­rer­na tuff kon­kur­rens. I vis­sa län­der är ben­sin- och die­sel­bi­lar fort­fa­ran­de myc­ket bil­li­ga­re än el­driv­na, men även där för­ut­spår experterna att el­bi­lar­na kom­mer kun­na kon­kur­re­ra pris­mäs­sigt fö­re 2022.

Det är in­te ba­ra på vägen el­drift gör fram­steg. Elekt­ris­ka bå­tar och flyg­plan bör­jar ock­så att dy­ka upp. Bå­tar kan fak­tiskt va­ra bland de förs­ta el­driv­na trans­port­med­len. De var näm­li­gen po­pu­lä­ra i fle­ra år­tion­den från slu­tet på 1800-ta­let till bör­jan av 1900-ta­let, in­nan de er­sat­tes av ben­sin­driv­na mo­to­rer. Nu tar el­bå­ten nya tag, tack va­re det glo­ba­la in­tres­set för för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor. Det tas även steg i rätt rikt­ning in­om el­dri­ven flyg­fart. Air­bus och NASA är någ­ra av dem som ut­veck­lar och tes­tar batteridri­vna flyg­plan. Tack va­re ny kun­skap från så­da­na pro­to­ty­per och yt­ter­li­ga­re för­bätt­ring av bat­te­ri­tek­ni­ken kan el­driv­na flyg­plan snart bli verk­lig­het.

El­drift ger inga ut­släpp. Om USA följ­de MIT­un­der­sök­ning­en och er­sat­te 87 pro­cent av al­la ben­sin- och die­sel­driv­na bi­lar med el­bi­lar, ha­de lan­dets ol­je­be­hov mins­kat med 61 pro­cent. Så­da­na bi­lar skul­le in­te va­ra helt ut­släpps­fria, ef­tersom de krä­ver ol­je­driv­na fa­bri­ker och kraft­verk. Allt ef­tersom fler och fler län­der sat­sar på mer för­ny­bar ener­gi blir el­drif­ten dock ett allt re­na­re al­ter­na­tiv.

”I Ja­pan finns det till ex­em­pel re­dan fler ladd­nings­sta­tio­ner än ben­sin­sta­tio­ner.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden