Det senaste inom vetenskap

Na­tu­ren in­spi­re­rar ve­ten­ska­pen

Någ­ra av män­ni­skans mest fan­tas­tis­ka upp­fin­ning­ar är imi­ta­tio­ner av väx­ter och djur. Det he­ter bi­o­mi­me­tik.

- Animals · Science · Ecology · Wildlife · It

Bi­o­lo­gis­ka or­ga­nis­mer på jor­den har ut­veck­lats un­der mil­jon­tals år för att bli mäs­ta­re i si­na om­giv­ning­ar. De har över­vun­nit hin­der på smar­ta sätt i en värld full av tuff kon­kur­rens. Vis­sa pa­ra­sit­steklar an­vän­der till ex­em­pel si­na långa, rör­for­ma­de or­gan för att läg­ga ägg. De bor­rar sig ge­nom fle­ra cen­ti­me­ter tjockt trä, även om de in­te är sär­skilt star­ka. De lyc­kas med det­ta ge­nom att gni­da de två hal­vor­na av ägg­lägg­nings­rö­ret fram och till­ba­ka för att tränga dju­pa­re ned i trä­et, med mi­ni­mal på­ver­kan på det om­gi­van­de trät. Me­ka­nis­men är väl­digt lik de bor­rar som an­vänds i bygg­bran­schen och in­om neu­ro­ki­rur­gi. Fors­ka­re har lå­tit sig in­spi­re­ras av den na­tur­li­ga tek­ni­ken och se­dan ut­veck­lat in­no­va­ti­va verk­tyg, som till ex­em­pel kon­trol­ler­ba­ra me­di­cins­ka son­der.

Det finns många an­vänd­ba­ra me­to­der som den­na i na­tu­ren och in­gen­jö­rer in­om många fält har bör­jat ut­nytt­ja för­de­lar­na ge­nom att imi­te­ra väx­ter och djur. I allt från bygg­bran­schen till strids­ut­rust­ning kan man nu hit­ta nya lös­ning­ar på gam­la pro­blem. Bi­o­mi­me­tik öpp­nar dör­rar­na till en re­vo­lu­tio­ne­ran­de ut­veck­ling som tar vår tek­nis­ka re­vo­lu­tion ett stort steg fram­åt.

 ??  ?? På da­gen skim­rar över­si­dan av fjä­ri­lens ving­ar i klar­blå och grö­na to­ner.
På da­gen skim­rar över­si­dan av fjä­ri­lens ving­ar i klar­blå och grö­na to­ner.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden