Det senaste inom vetenskap

Tek­nik till vå­ra pälsk­ling­ar

Så hjäl­per pry­lar män­ni­skans päls­kläd­da vän­ner.

- Sweden

Över en fjär­de­del av al­la hus­håll i Sve­ri­ge har hus­djur. Ef­tersom många är upp­tag­na un­der var­da­gar­na är det in­te all­tid lätt att ge hus­dju­ren den upp­märk­sam­het de be­hö­ver. Tack va­re tek­nik går det nu att hål­la ett öga på dju­ren och se till att de har det bra när de är en­sam­ma hem­ma. Det finns många an­vänd­ba­ra pry­lar på marknaden, från au­to­ma­tis­ka boll­kas­ta­re till Wi-Fi-upp­kopp­la­de go­dis­au­to­ma­ter som hjäl­per till att hål­la hus­dju­ren mät­ta och be­låt­na.

Den väx­an­de marknaden för tek­nik till vå­ra hus­djur är ett ex­em­pel på sa­ker som är upp­kopp­la­de till in­ter­net. Pry­lar med in­ter­netupp­kopp­ling via Wi-Fi el­ler mo­bil­nät­verk ger an­vänd­ba­ra möj­lig­het att se ef­ter och in­te­ra­ge­ra med si­na hus­djur via smart­te­le­fo­ner. Tack va­re det­ta går det att hål­la ett öga på Fi­do på av­stånd och ge ho­nom god­bi­tar me­dan du själv sit­ter i mö­te på kon­to­ret.

”Tack va­re tek­ni­ken går det nu att hål­la ett öga på dju­ren och se till att de har det bra när de är en­sam­ma hem­ma.”

 ??  ?? Sh­ru här­mar en li­ten gna­ga­res rö­rel­ser och ljud.
Sh­ru här­mar en li­ten gna­ga­res rö­rel­ser och ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden