Det senaste inom vetenskap

Se­a­hun­ter

Tek­ni­ken som dri­ver Sea Hun­ter och hål­ler den fly­tan­de.

-

Räck­vidd

Far­ty­get drivs av två die­sel­mo­to­rer och kan va­ra ute till havs i upp till tre må­na­der in­nan det får slut på bräns­le.

Ko­loss

Sea Hun­ter är 40 me­ter lång och väger 140 ton. Det är myc­ket stör­re än de fles­ta obe­man­na­de far­tyg.

Skrov

Skro­vet har en kär­na av tå­ligt konst­gjort skum och är täckt av lätt glas­fi­ber för att re­du­ce­ra vik­ten.

Tri­ma­ran

Skep­pet har ett hu­vud­skrov med mind­re ut­rig­gar på var­je si­da för sta­bi­li­te­tens skull.

 ??  ??
 ??  ?? ACTUV döp­tes till Sea Hun­ter april 2016 in­nan den gav sig ut på en två år lång prov­re­sa.
ACTUV döp­tes till Sea Hun­ter april 2016 in­nan den gav sig ut på en två år lång prov­re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden