Det senaste inom vetenskap

Vi lär barn att ko­da

Barn lär sig att ko­da via ap­par och spel.

- Programming Languages · Programming · Tech · Software Development · Education · Software

Pro­gram­me­ring räk­nas bli ett av de snab­bast väx­an­de yr­ke­na de kom­man­de tio åren och det finns in­te till­räck­ligt många stu­den­ter för att fyl­la al­la ar­bets­plat­ser. Att lä­ra sig kod­ning har bli­vit en grund­läg­gan­de del av den van­li­ga ut­bild­ning­en. Även för dem som in­te kom­mer ha en fram­tid som pro­gram­me­ra­re, kan kod­ning va­ra en vär­de­full kun­skap. Ge­nom att kom­mu­ni­ce­ra med da­to­rer lär sig barn att lö­sa pro­blem med hjälp av lo­gik. De kan tes­ta oli­ka idéer och får möj­lig­het att gö­ra nå­got som fun­ge­rar el­ler är ro­ligt med sin egen kre­a­ti­vi­tet.

Det har ald­rig va­rit enkla­re att kom­ma igång än nu. De se­nas­te lek­sa­ker­na, spe­len och ap­par­na gör kod­ning till­gäng­ligt för de all­ra fles­ta. För dem som vill för­dju­pa sig finns det mäng­der av hem­si­dor som lär ut det grund­läg­gan­de i po­pu­lä­ra pro­gram­me­rings­språk ge­nom in­ter­ak­tiv un­der­vis­ning. På så sätt går det att ko­da di­rekt i webb­lä­sa­ren och ome­del­bart se vad som hän­der. Vis­sa av des­sa pro­ces­ser lå­ter dig till och med gö­ra eg­na spel, för att gö­ra det mer in­spi­re­ran­de.

Om det­ta skul­le kän­nas svårt, finns det bå­de ap­par och spel där pro­gram­me­rings­språ­ket lig­ger dolt. Då går det istäl­let att fo­ku­se­ra på att lä­ra sig de grund­läg­gan­de kon­cep­ten som lig­ger bakom. Om du skul­le vil­ja ko­da var­je rad finns det fär­di­ga ko­der som går att sät­ta ihop. På så sätt går det att byg­ga upp pro­gram ut­an att be­hö­va skri­va ett en­da ord. Hem­lig­he­ten är att lä­ra sig ge­nom att gö­ra fel och lä­ra. De se­nas­te verk­ty­gen och den se­nas­te tek­ni­ken gör det enkla­re och mer en­ga­ge­ran­de än nå­gon sin ti­di­ga­re. Vad vän­tar du på?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden