Det senaste inom vetenskap

At­tack­he­li­kopt­rar

LIVSFARLIG­A STRIDSHELI­KOPTRAR SOM SKA ELIMINERA FIENDER.

- Military · Warfare and Conflicts · World Politics · Politics · It · Sikorsky Aircraft Corp. · United States of America · Bell Aircraft Corporation · Jocelyn Bell Burnell · Bell UH-1 Iroquois · H-21 Shawnee · AH-1 Cobra

Den mo­der­na strids­he­li­kop­tern är ett kom­plett strids­verk­tyg. Med ti­tan­ro­tor­blad som skär ge­nom luf­ten, mål­sö­kan­de ro­bo­tar och en cock­pit full av avan­ce­rad tek­nik är de luf­tens skräck. Fram­väx­ten av stridsheli­koptrar, som är strids­vag­nar­nas värs­ta mar­dröm, har re­vo­lu­tio­ne­rat slag­fäl­tet.

Re­dan i bör­jan av and­ra världs­kri­get upp­kom idén om ro­bot­bä­ran­de mi­li­tä­ra luft­far­tyg, men det var in­te för­rän 1942 som ut­veck­ling­en tog fart på all­var. Sam­ma år fick ame­ri­kans­ka krigs­de­par­te­men­tet en ny idé. Pro­jek­tet fick be­teck­ning­en ”or­ga­nisk flyg­ning i ar­méns tjänst”. Det skil­de sig från ar­méns eg­na flyg­va­pen och fick som upp­gift att ut­veck­la helikoptra­r. Oli­ka nya kon­struk­tio­ner tog form, bland an­nat den re­vo­lu­tio­ne­ran­de Si­kor­sky R-4. Det var dock in­te för­rän un­der Ko­re­a­kri­get som he­li­kopt­rar­na bör­ja­de an­vän­das. Nu kun­de in­fan­te­ri och för­nö­den­he­ter frak­tas snabbt till och från strids­zo­ner­na och in­va­sions­styr­kor­na kun­de at­tac­ke­ra fi­en­den ef­fek­ti­va­re från luf­ten. He­li­kopt­rar­na var en vik­tig del i USA:s krig­fö­ring i Ko­re­as ogäst­vän­li­ga ter­räng. Un­der Vi­et­nam­kri­get an­vän­des den kän­da Bell UH-1 i stor ut­sträck­ning. Den kal­la­des för Hu­ey och in­tro­du­ce­ra­de en helt ny era med fly­gan­de ka­val­le­ri, allt ef­tersom he­li­kopt­rar­nas va­pen­sy­stem blev mer avan­ce­ra­de.

Det kon­stru­e­ra­des även mi­li­tä­ra helikoptra­r för of­fen­siv an­vänd­ning och at­tack­he­li­kop­tern föd­des. Många nya stridsheli­koptrar bygg­des i sam­band med es­ka­le­ring­en av det kal­la kri­get. Bland dem fanns ame­ri­kans­ka Pi­a­sec­ki H-21, Bell AH-1 Cob­ra och sov­je­tis­ka Mil Mi-23. År 1986 kom AH-64 och sat­te en stan­dard som and­ra väp­na­de styr­kor för­sök­te ef­ter­lik­na. Den­na ut­veck­ling in­ne­bar ett slut för strids­vag­nar­nas do­mi­nans på slag­fäl­tet. Allt ef­tersom allt fler mo­del­ler ut­veck­la­des blev det tyd­ligt att des­sa mångsidiga ma­ski­ner kun­de hjäl­pa mi­li­tä­ra styr­kor på många sätt. Det led­de till att helikoptra­r med två el­ler fler rol­ler ut­veck­la­des.

Un­der se­na­re år har stridsheli­koptrar bli­vit ut­rus­ta­de med allt mer avan­ce­ra­de sy­stem som för­bätt­rat ef­fek­ti­vi­te­ten, ae­ro­dy­na­mi­ken och pre­stan­dan. Den till­gäng­li­ga tek­ni­ken är om­fat­tan­de, men det finns fort­fa­ran­de ut­rym­me för ut­veck­ling. På de kom­man­de si­dor­na kan du lä­sa om vad värl­dens bäs­ta stridsheli­koptrar kan kom­ma att ut­rus­tas med i fram­ti­den.

 ??  ??
 ??  ?? V-280 Va­lor ska för­sö­ka gö­ra strids­he­li­kopt­rar­na snab­ba­re och star­ka­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re.
V-280 Va­lor ska för­sö­ka gö­ra strids­he­li­kopt­rar­na snab­ba­re och star­ka­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re.
 ??  ?? AH-64 Apache är en av de mest be­röm­da och fram­gångs­ri­ka strids­he­li­kopt­rar­na.
AH-64 Apache är en av de mest be­röm­da och fram­gångs­ri­ka strids­he­li­kopt­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden