Det senaste inom vetenskap

Verk­lig­he­tens Star Wars

FUTURISTIS­K SCI-FI-TEK­NIK SOM KAN FÖR­ÄND­RA VÅ­RA LIV.

- Entertainment · Geek Culture · Star Wars · Star Wars Episode IV: A New Hope · George Lucas · Universe · Matt Lucas

Även om Star Wars ut­spe­la­de sig ”för länge se­dan, i en ga­lax långt, långt bort” in­ne­hål­ler Ge­or­ge Lucas uni­ver­sum bland den mest avan­ce­ra­de tek­ni­ken som finns på film. Många vill gär­na ha sin egen BB-8, och la­ser­s­vär­det är fort­fa­ran­de det ul­ti­ma­ta fan­tas­ti­vap­net.

Många fö­re­tag ar­be­tar med nya upp­fin­ning­ar som in­te är så oli­ka dro­i­der­na, ho­lo­gram­men och la­ser­s­vär­den i fik­tio­nen. Med den­na spän­nan­de ut­veck­ling kan myc­ket av tek­ni­ken som finns i fil­mer­na även bli verk­lig­het.

Bio­ni­ken gör stän­digt bätt­re pro­te­ser. La­ser­va­pen kan för­änd­ra krig­fö­ring och ho­lo­gram kan po­ten­ti­ellt re­vo­lu­tio­ne­ra kom­mu­ni­ka­tio­nen. Al­la nya upp­fin­ning­ar lik­nar dock in­te si­na mot­sva­rig­he­ter i Star Wars. Drag­nings­strå­lar kom­mer till ex­em­pel va­ra mind­re i verk­lig­he­ten och an­vän­das som ett hjälp­me­del för ki­rur­ger, istäl­let för att fånga rymd­far­kos­ter. På de kom­man­de si­dor­na kan du lä­sa om fler sa­ker som skul­le kun­na hö­ra hem­ma i Ro­gue One.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden