Det senaste inom vetenskap

Där­för blir vi sju­ka ”da­gen ef­ter”

- Health · Alcohol Addiction · Alcoholic Drinks · Healthy Living · Addictions

Re­do för fest

Det finns många oli­ka al­ko­hol­hal­ti­ga dryc­ker. Öl, vin och bränn­vin har oli­ka al­ko­hol­halt, men det är in­te ba­ra al­ko­hol­pro­cen­ten i en flas­ka som gör oss tröt­ta da­gen ef­ter. Vis­sa dryc­ker, som snaps, har hög­re in­ne­håll av kong­e­ner. Det är äm­nen som bil­das un­der fer­men­te­ring­en och har vi­sat sig bi­dra till ne­ga­ti­va symp­tom.

Tunn­tar­men

De res­te­ran­de 80 pro­cen­ten av den kon­su­me­ra­de al­ko­ho­len tas upp via tunn­tar­men. Här går den in i blod­ba­nan och frak­tas till krop­pens öv­ri­ga or­gan. En del av al­ko­ho­len bryts ned i tar­men med hjälp av en­zy­met al­ko­hol­hyd­ro­ge­nas. Det­ta en­zym finns i stör­re mäng­der hos män. En­zy­met om­vand­lar al­ko­ho­len till en gif­tig för­e­ning som he­ter ace­tal­de­hyd. Sam­ma sak hän­der även i le­vern.

Blå­san

Al­ko­hol är vat­ten­dri­van­de och gör att vi kis­sar mer. Den kon­su­me­ra­de al­ko­ho­len på­ver­kar hy­po­fy­sen och häm­mar ut­sönd­ring­en av en an­ti-vat­ten­dri­van­de ke­misk bud­bä­ra­re, ADH. Det­ta hor­mon gör att vi blir kiss­nö­di­ga med jäm­na mel­lan­rum, men med mind­re ADH går vi på to­a­let­ten he­la ti­den och vi kan där­för bli ut­tor­ka­de.

Hjär­nan

Ut­tork­ning gör att blod­vo­ly­men mins­kar, så blod­till­för­seln till hjär­nan blir ned­satt. Mins­kad sy­re­till­för­sel kan or­sa­ka hu­vud­värk. Den­na hu­vud­värk kan även or­sa­kas av cy­to­ki­ner, som även kan ge en käns­la av trött­het och il­lamå­en­de. Cy­to­ki­ner är hor­mon­lik­nan­de sig­nalmo­le­ky­ler som van­ligt­vis ar­be­tar för im­mun­för­sva­ret, men stu­di­er har vi­sat att al­ko­hol får im­mun­för­sva­ret att pro­du­ce­ra ex­tra cy­to­ki­ner.

Le­vern

Al­ko­ho­len i blo­det bryts ned i le­vern ge­nom att om­vand­las till ace­tal­de­hyd. Det­ta är en gif­tig för­e­ning som as­so­cie­ras med il­lamå­en­de och kräk­ning­ar. Ace­tal­de­hyd bryts allt ef­tersom ned till ät­tiksy­ra, men hur länge den gif­ti­ga för­e­ning­en för­blir i vårt sy­stem va­ri­e­rar från per­son till per­son. Vis­sa har säm­re för­må­ga än and­ra att gö­ra om ace­tal­de­hyd till ät­tiksy­ra och blir ex­tremt då­li­ga da­gen ef­teråt.

Magsäc­ken

Om­kring 20 pro­cent av den kon­su­me­ra­de al­ko­ho­len kom­mer in i blodom­lop­pet ge­nom ma­gen. Hur fort det­ta sker be­ror på vad vi dric­ker och om vi har mat i ma­gen. Sprit går in i blodom­lop­pet snab­ba­re och om du ätit bra in­nan tar det läng­re tid.

Ut­tork­ning

För­u­tom att vi kis­sar ut mer vat­ten än nor­malt när vi har eta­nol i blo­det för­lo­rar vi även be­ty­dan­de mäng­der elekt­ro­ly­ter som ka­li­um och natri­um. Des­sa vik­ti­ga sal­ter och mi­ne­ra­ler ut­sönd­ras ge­nom svett och urin. Brist på dem för­knip­pas med il­lamå­en­de, hu­vud­värk och trött­het.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden