Det senaste inom vetenskap

Hem­li­ga su­per­kraf­ter

Ge­ne­tis­ka fram­steg har gett oss var­da­gens su­per­hjäl­tar.

-

Näs­tan al­la cel­ler i din kropp har tre mil­jar­der ge­ne­tis­ka kod­tec­ken. Göm­da bland des­sa lig­ger om­kring 20 000 ge­ner som bär med sig in­struk­tio­ner för att bil­da pro­te­i­ner. Vis­sa bil­dar stöd­je­väv­nad som kol­la­ge­net i hu­den. And­ra är en­zy­mer som styr krop­pens ke­mi. Vis­sa är bud­bä­ra­re som över­för sig­na­ler och and­ra skö­ter trans­port el­ler lag­ring av äm­nen in och ut i cel­ler och väv­nad. När cel­ler de­las för att bil­da sper­ma och ägg mås­te al­la de tre mil­jar­der ko­der­na ko­pie­ras för att kun­na över­fö­ras till näs­ta ge­ne­ra­tion. Un­der den­na pro­cess blir det of­ta fel. För­änd­ring­ar i ge­ner­na le­der till änd­ring­ar i pro­te­i­ner­na och oli­ka mu­ta­tio­ner har dra­ma­tiskt oli­ka kon­se­kven­ser. Fö­re­ställ dig att den här me­ning­en är en gen: ”Bi­len går väl­digt snabbt.” Om du by­ter ut ”B” med ”M”, så att ”Bi­len” blir ”Mi­len”, och me­ning­en får helt plöts­ligt en an­nan be­ty­del­se. Det­ta är en mis­sen­se-mu­ta­tion. Ibland får me­ning­en att ab­rupt av­slut halv­vägs in, så att den blir att se ut så­här: ”Bi­len går.” Det­ta kal­las för en non­sens-mu­ta­tion och den för­kor­tar pro­te­i­net. I and­ra fall läggs det till el­ler tas bort bok­stä­ver mitt i ko­den. Då kan bok­stä­ver­na även by­tas ut och för­flyt­tas, så att ko­den blir en helt an­nan: ”Bx­il­ne gtår cväl­dizgt snabbt.” Det­ta är en fram­eshift-mu­ta­tion. He­la el­ler de­lar av ge­ner kan även du­pli­ce­ras, tas bort el­ler kor­sas.

Al­la så­da­na miss­tag är in­te bra, men des­sa mu­ta­tio­ner är evo­lu­tio­nens driv­kraft. Många fel kor­ri­ge­ras au­to­ma­tiskt av krop­pen, vis­sa or­sa­kar mind­re nack­de­lar och and­ra kan re­sul­te­ra i all­var­li­ga gen­fel. Någ­ra få kan dock vi­sa sig va­ra för­del­ak­ti­ga – och i någ­ra få fall ge ovän­ta­de su­per­kraf­ter.

”Som med all kom­pli­ce­rad ge­ne­tik är ACTN3-ge­nen in­te den en­da fak­torn.”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden