Det senaste inom vetenskap

Li­te av var­je in­om forsk­ning

-

Salt­korn klib­bar fak­tiskt ihop ef­tersom salt är hyd­ro­sko­piskt, nå­got som be­ty­der att de ab­sor­be­rar vat­ten. Den­na klib­big­het be­ror på kor­nens form, nå­got som va­ri­e­rar mel­lan de oli­ka saltsor­ter­na. Van­ligt bords­salt är fin­raf­fi­ne­rat och har ren­gjorts från al­la för­ore­ning­ar, så att det får en jämn smak, färg och tex­tur. Kor­nen är ku­bis­ka med jäm­na ytor som lätt klib­bar sam­man. För att mot­ver­ka det­ta läg­ger pro­du­cen­ter­na till ett an­tik­lump­me­del som ab­sor­be­rar fuk­tig­het och för­hind­rar klum­par. And­ra ty­per, som havs­salt el­ler kos­her­salt, klib­bar in­te ihop li­ka lätt. Det­ta be­ror på kri­stal­ler­nas form, gra­den av be­ar­bet­ning och om det till­satts an­tik­lump­me­del. Om ditt bords­salt klum­par sig, nå­got som kan hän­da om det är fuk­tigt, kan du läg­ga någ­ra tor­ra ris­korn i salt­ka­ret. Ris­kor­nen su­ger upp fuk­tig­he­ten så att sal­tet lö­ser upp sig igen.

 ??  ?? Van­ligt bords­salt klum­par sig in­te tack va­re ett an­tik­lump­me­del.
Van­ligt bords­salt klum­par sig in­te tack va­re ett an­tik­lump­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden