Det senaste inom vetenskap

Liv på Mars

SÅ HAR DEN RÖ­DA PLA­NE­TEN UTFORSKATS HIT­TILLS OCH DET­TA KOM­MER HÄRNÄST.

-

Isep­tem­ber 2016 med­de­la­de Spa­ceX-grun­da­ren Elon Musk en djärv plan för att ko­lo­ni­se­ra Mars. Det re­sul­te­ra­de i ru­bri­ker över he­la värl­den och har gjort att ut­sik­ter­na för ut­forsk­ning av Mars ser allt lju­sa­re ut.

Idag är Mars en in­fer­til och ogäst­vän­lig värld. At­mo­sfä­ren be­står av 95 pro­cent kol­di­ox­id, tem­pe­ra­tu­rer­na är så lå­ga som -153 gra­der och det finns in­te nå­got mag­net­fält. Det är in­te ex­akt en be­bo­e­lig plats. En som­mar­dag kan det dock bli upp till 20 gra­der vid ekva­torn och fors­ka­re är gans­ka säk­ra på att Mars har haft sto­ra mäng­der vat­ten, för fle­ra mil­jar­der år se­dan. Bevis för det­ta har hit­tats vid stu­di­er av det som lik­nar da­lar for­ma­de av flo­der, tom­ma in­sjö­ar och ti­di­ga­re kust­lin­jer.

Den sto­ra obe­sva­ra­de frå­gan om Mars är huruvi­da liv kan ha ex­i­ste­rat där – och om det fort­fa­ran­de gör det. Det är oklart hur länge pla­ne­ten ha­de yt­vat­ten och det är in­te sä­kert att det fanns till­räck­ligt länge för att liv skul­le kun­na upp­stå. Det är dock möj­ligt att pri­mi­tivt, mi­kro­bi­ellt liv kan ha hun­nit bil­dats. Två kom­man­de upp­drag, med eu­ro­pe­is­ka Ex­oMars 2020 och ame­ri­kans­ka Mars 2020, kom­mer för­sö­ka be­sva­ra des­sa frå­gor. Dess två rymd­far­kos­ter är spän­nan­de för­lö­pa­re till det som ver­kar bli en era av ut­forsk­ning av Mars.

NASA job­bar för när­va­ran­de med en ra­ket och en ny rymd­far­kost som ska ta män­ni­skor till Mars un­der 2030-ta­let. Må­let är att främ­ja den mänsk­li­ga ut­forsk­ning­en av rym­den och even­tu­ellt byg­ga en per­ma­nent bas på Mars. Se­dan kom Musk in i bil­den och be­rät­ta­de att han ar­be­tar med en enorm ra­ket som från 2020-ta­let kom­mer bör­ja skic­ka män­ni­skor till Mars. Ra­ke­ten ska frak­ta 100 män­ni­skor åt gång­en, med må­let att bo­sät­ta en mil­jon män­ni­skor där in­nan slu­tet av år­hund­ra­det. Om det in­te fun­nits liv på Mars ti­di­ga­re är det­ta på väg att änd­ras. Män­ni­skan kom­mer snart att be­ge sig till den rö­da pla­ne­ten.

”Fors­ka­re är gans­ka säk­ra på att Mars har haft sto­ra mäng­der vat­ten”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Mars 2020 ska le­ta ef­ter tec­ken på mi­kro­bi­ellt liv på den rö­da pla­ne­ten.
Mars 2020 ska le­ta ef­ter tec­ken på mi­kro­bi­ellt liv på den rö­da pla­ne­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden