San­ning­en om kli­mat­ho­tet

Här hit­tar du sva­ren på någ­ra av de van­li­gas­te miss­upp­fatt­ning­ar­na om kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Det senaste inom vetenskap - - INNEHÅLL -

Kli­ma­tet är en av de ve­ten­skap­li­ga och po­li­tis­ka ut­ma­ning­ar­na som de­fi­ni­e­rar vår tid. Se­dan 1880 har den glo­ba­la ge­nom­snitt­stem­pe­ra­tu­ren sti­git med upp till 0,8 gra­der. De tio var­mas­te åren som re­gi­stre­rats har va­rit un­der de se­nas­te två de­cen­ni­er­na. Den glo­ba­la hav­s­ni­vån har ökat med 17 cen­ti­me­ter det se­nas­te år­hund­ra­det och 2013 nåd­de mäng­den kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren en re­kord­ni­vå på 400 ppm (de­lar per mil­jon). Värl­den för­änd­ras och fors­kar­na är oro­li­ga.

Det är in­te om­fatt­ning­en av för­änd­ring­ar­na som är mest oro­an­de, ut­an has­tig­he­ten. De se­nas­te hund­ra åren har has­tig­he­ten på tem­pe­ra­turök­ning­en näs­tan för­dubb­lats. Det­ta är en var­ning om att nå­got är fel. Det för­ut­spås att kol­di­ox­id­ni­vån kan sti­ga till 1 500 ppm un­der de kom­man­de hund­ra åren om vi in­te förändrar vårt sätt att le­va. Isen kom­mer smäl­ta, hav­s­ni­vån att sti­ga och väd­ret och mil­jön kom­mer att för­änd­ras. Det­ta kom­mer få ef­fek­ter som på­ver­kar vår värld i fle­ra tu­sen­tals år.

Det värs­ta har än­nu in­te in­träf­fat, vil­ket är ett pro­blem. Gla­ciä­rer­na bör­jar att dra sig till­ba­ka, Ark­tis is blir tun­na­re och många djur mås­te re­dan an­pas­sa sig till nya för­ut­sätt­ning­ar i sin om­giv­ning. För and­ra har det var­dag­li­ga li­vet in­te för­änd­rats och det finns många frå­gor som krä­ver svar.

Fors­kar­na över­va­kar stän­digt värl­den och gör mo­del­ler av kli­mat­för­änd­ring­ar­nas möj­li­ga ef­fek­ter. Sa­tel­li­ter vän­da mot jor­den fo­to­gra­fe­rar och gör mät­ning­ar, och fors­ka­re på jor­den ut­för stu­di­er för att ta re­da på vad som hän­der just nu, vad som skett för­ut och vad som kan kom­ma att hän­da i fram­ti­den.

Da­ta ström­mar in och myn­dig­he­ter för­sö­ker age­ra. I sam­ar­be­te med ex­per­ter in­om om­rå­det ar­be­tar man för att re­du­ce­ra fa­ror­na kli­mat­för­änd­ring­ar­na ut­gör för vår värld.

Om jor­dens be­folk­ning age­rar nu kanske det går att fixa någ­ra av de ska­dor kli­mat­för­änd­ring­ar­na re­sul­te­rat i. De nöd­vän­di­ga åt­gär­der­na krä­ver dock upp­off­ring­ar och många är skep­tis­ka. Pro­ble­met är att det ba­ra finns en pla­net. Om det går för lång tid och ef­fek­ter­na fort­sät­ter va­ra för­ödan­de kan det va­ra för sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.