Det senaste inom vetenskap

Är katt el­ler hund bäst?

Det är dags att av­gö­ra det en gång för al­la. Är katt el­ler hund bäst?

- Lifestyle · Good News · Pet Health · Pets · Hobbies · It · Du Qinglin

Det är nog ing­en över­rask­ning att hun­dar och kat­ter är vå­ra van­li­gas­te hus­djur. I svens­ka hem finns det över 1 mil­jon kat­ter och fler än 800 000 hun­dar.

Män­ni­skor tyc­ker om be­rö­ring och ingen­ting får oss att må bätt­re än att go­sa med en söt li­ten päls­boll. Män­ni­skan är ge­ne­tiskt pro­gram­me­rad att vil­ja ta hand om sö­ta och hjälp­lö­sa va­rel­ser, pre­cis som ny­föd­da barn. Där­för är det in­te så kons­tigt att många char­mas av en söt li­ten valp. För­hål­lan­det mel­lan djur och män­ni­ska för­stärks of­ta när de små kel­dju­ren sva­rar på om­sorg. Med tan­ke på att hun­den och män­ni­skan ut­veck­lats si­da vid si­da un­der så många år är det in­te kons­tigt att hun­den kal­las för män­ni­skans bäs­ta vän.

Nya stu­di­er har vi­sat att hun­dar kan kän­na igen käns­lor ge­nom att tol­ka an­sikts­ut­tryck. De kan vi­sa svart­sju­ka och föl­ja vad som sker på tv­skär­men, i al­la fall när det vi­sas djur­pro­gram. De fyr­ben­ta vän­ner­na lär sig på sam­ma sätt som barn och är väl­digt mot­tag­li­ga för käns­lor (tes­ta att gäs­pa bred­vid en valp och se om den ock­så gäs­par). Hun­dar har dess­utom en väl­ut­veck­lad tids­upp­fatt­ning.

Kat­ter är mer själv­stän­di­ga och bryr sig in­te om att hål­la jäm­na steg med si­na äga­re. Stu­di­er visar dock att de ob­ser­ve­rar si­na äga­re of­ta­re än vad man kanske tror. De kan kän­na av vil­ket hu­mör per­so­ner är på, vi­sa att de vill ha hjälp med nå­got och lär sig snabbt vil­ka ljud som krävs för att få den öns­ka­de re­spon­sen. Det skul­le kun­na be­skri­vas som att kat­ten ser sin äga­re som en sur­ro­gat­fa­milj. Ibland tar kat­ter med sig le­van­de el­ler dö­da gå­vor hem. Det är de­ras sätt att de­la med sig av si­na jakt­kun­ska­per. Kat­tung­ar upp­fost­ras av sin mam­ma och lär sig att ja­ga ge­nom att mam­man tar hem by­tes­djur till dem. Om en katt tar med sig sto­ra, le­van­de by­tes­djur till dig be­ty­der det att hon an­ser att du är re­do att föl­ja med på jakt. Grattis!

Även om äga­re äls­kar att ta hand om si­na kat­ter och skäm­ma bort dem är san­ning­en att de van­ligt­vis kla­rar sig fint själ­va. Ett in­tres­sant fak­tum är att kat­ten va­rit in­vol­ve­rad i utrot­ning­en av mer än 40 hund­ra­ser, ef­tersom kat­ten är bätt­re än hun­den på att skaf­fa mat.

Oav­sett om du är en hund- el­ler katt­män­ni­ska, bör du lä­sa vi­da­re för att lä­ra dig mer om de bå­da ar­ter­nas för­bluf­fan­de egen­ska­per. Du kanske till och med änd­rar upp­fatt­ning?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden