Det senaste inom vetenskap

Väl­kom­men till Ve­nus

Den hel­ve­tes­lik­nan­de värl­den be­skrivs som jor­dens on­da tvil­ling.

-

Fö­re­ställ dig jor­den om någ­ra mil­jar­der år. Då har jor­dens at­mo­sfär bli­vit så tjock att pla­ne­ten blir var­ma­re och var­ma­re. Ha­ven bör­jar ko­ka, le­van­de va­rel­ser käm­par för att över­le­va och mar­ken blir en död­lig, gif­tig öken. Det kanske lå­ter ex­tremt, men det­ta hän­de för­mod­li­gen på Ve­nus, pla­ne­ten som lig­ger när­mast so­len ef­ter Mer­ku­ri­us. När pla­ne­ter­na bil­da­des för om­kring 4,6 mil­jar­der år se­dan var Ve­nus och jor­den gans­ka li­ka, vil­ket de är än idag. Bå­da är sten­pla­ne­ter, är un­ge­fär li­ka sto­ra och har en lik­nan­de ke­misk sam­man­sätt­ning.

Ve­nus ha­de för­mod­li­gen hav en gång i ti­den, pre­cis som jor­den har idag. Till skill­nad från på jor­den fanns in­te des­sa hav kvar till­räck­ligt länge för att liv skul­le hin­na upp­stå. Det är i al­la fall vad fors­ka­re tror. En kom­bi­na­tion av stän­digt star­ka­re sol och star­ka sol­vin­dar led­de till att Ve­nus gick ige­nom en för­bluf­fan­de för­vand­ling, nå­got som även kan drab­ba jor­den i fram­ti­den.

Des­sa för­änd­ring­ar gjor­de att vatt­net på Ve­nus förång­a­des till at­mo­sfä­ren, då blev at­mo­sfä­ren tjoc­ka­re och Ve­nus blev var­ma­re och var­ma­re. Där­ef­ter bör­ja­de ko­let i bergar­ter­na att sub­li­me­ra till at­mo­sfä­ren, där de blan­da­de sig med sy­re och bil­da­de kol­di­ox­id. At­mo­sfä­ren blev än­nu tjoc­ka­re och pla­ne­ten stän­digt var­ma­re, tills den nåd­de sitt nu­va­ran­de skick. Den­na pro­cess he­ter ske­nan­de växt­hus­pro­cess.

Pla­ne­ten har kvar sin tjoc­ka at­mo­sfär, vil­ket gör att ytan lig­ger dold för oss. Tack va­re en rad rys­ka land­nings­far­kos­ter på 1960-, 70- och 80-ta­let och son­der från NASA och ESA bör­jar fors­ka­re få kun­skap om vad som hän­der där un­der.

Den ge­nom­snitt­li­ga yttem­pe­ra­tu­ren på 450 gra­der är till­räck­ligt hög för att smäl­ta bly, nå­got som gör Ve­nus till den var­mas­te pla­ne­ten i sol­sy­ste­met. Ytan är täckt av vul­ka­nis­ka for­ma­tio­ner och pla­ne­ten kan even­tu­ellt fort­fa­ran­de ha ak­ti­va vul­ka­ner. Vin­dar dri­ver runt på pla­ne­ten i fle­ra hund­ra km/h och det reg­nar sva­vel­sy­ra. Des­sa hel­ve­tes­lik­nan­de till­stånd för­kla­rar var­för Ve­nus fått smek­nam­net ”jor­dens on­da tvil­ling”. Om mänsk­lig­he­ten in­te tar hand om jor­den kan Ve­nus va­ra en hint om vad som vän­tar.

”Den ge­nom­snitt­li­ga yttem­pe­ra­tu­ren på 450 gra­der är till­räck­ligt hög för att smäl­ta bly”

 ??  ?? Sov­je­tu­ni­o­nens sond Ve­ne­ra har skic­kat de en­da bil­der­na som ta­gits från Ve­nus yta.
Sov­je­tu­ni­o­nens sond Ve­ne­ra har skic­kat de en­da bil­der­na som ta­gits från Ve­nus yta.
 ??  ?? Det kan hän­da att vul­ka­ner fort­fa­ran­de får ut­brott på Ve­nus.
Det kan hän­da att vul­ka­ner fort­fa­ran­de får ut­brott på Ve­nus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden