Det senaste inom vetenskap

Dju­rin­va­sio­ner

Män­ni­skan tror att man kan härs­ka över jor­den, men vad hän­der när dju­ren tar över?

-

Ka­ninön Oku­nos­hi­ma, Ja­pan

Att bli ja­gad av en flock hung­ri­ga ka­ni­ner kan lå­ta som en bi­sarr dröm, men det är på rik­tigt för dem som be­sö­ker den lil­la ja­pans­ka ön Oku­nos­hi­ma.

Det le­ver hund­ra­tals ka­ni­ner på ön, men hur de kom dit är ett myste­ri­um. Den mest san­no­li­ka or­sa­ken är att ka­ni­ner­nas för­fä­der var för­rym­da la­bo­ra­to­ri­e­ka­ni­ner från gift­gas­an­lägg­ning­en som fanns på ön un­der and­ra världs­kri­get. En an­nan te­o­ri är att de var hus­djur som släpp­tes ut av skol­barn på 1970-ta­let. Ut­an na­tur­li­ga rov­djur på ön och med ka­ni­ner­nas snab­ba re­pro­duk­tion har ka­nin­be­stån­det ökat blixt­snabbt. Vux­na hon­ka­ni­ner kan fö­da en ny kull var­je må­nad och det be­räk­nas att en mam­ma och hen­nes av­kom­ma kan växa till en po­pu­la­tion på 50 000 ka­ni­ner på ba­ra tre år. Det­ta lå­ter kanske som myc­ket, men ka­ni­ner står högst upp på me­nyn för många rov­djur och upp till 80 pro­cent av al­la ka­ninung­ar dö­das van­ligt­vis kort ef­ter att de fötts. Oku­nos­hi­ma sak­nar den­na ba­lans mel­lan rov­djur och by­tes­djur, och in­va­de­ras där­för av sto­ra ka­nin­floc­kar.

Ka­ni­ner­na på ön är ovan­ligt mo­di­ga. Vil­da ka­ni­ner är van­ligt­vis skyg­ga och drar sig till­ba­ka för mins­ta lil­la an­led­ning. Oku­nos­hi­mas ta­ma ka­ni­ner floc­kas runt be­sö­kar­na på grund av en en­da an­led­ning: mat. Ett så stort be­stånd le­der till att den na­tur­li­ga ve­ge­ta­tio­nen på ön snabbt äts upp och tu­ris­ter­na som har med sig god­sa­ker är helt en­kelt en mat­käl­la för de små sö­ta, ny­fik­na kra­ba­ter­na.

 ??  ?? Idag är Oku­nos­hi­ma en po­pu­lär tu­rist­attrak­tion för dem som gil­lar små päls­kläd­da gna­ga­re.
Idag är Oku­nos­hi­ma en po­pu­lär tu­rist­attrak­tion för dem som gil­lar små päls­kläd­da gna­ga­re.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden