Det senaste inom vetenskap

Li­te av var­je in­om mil­jö

- Health Tips · Healthy Living · Seafood · Food

Fis­kar so­ver fak­tiskt och mäng­den sömn de får be­ror på fle­ra fak­to­rer, bland an­nat ljus­för­hål­lan­den och hur ak­ti­va de va­rit. Det är in­te all­tid lätt att se när en fisk so­ver. Fis­kar har inga ögon­lock, så de­ras ögon är all­tid öpp­na. De har in­te hel­ler REM-sömn som dägg­djur. Även om det in­te syns att fis­ken so­ver, går den in i ett dröm­löst, trans­lik­nan­de till­stånd. Det kan kal­las för en slags sömn. När fis­ken ska so­va kan den läg­ga sig på havs­bot­ten i om­rå­det där den hål­ler till el­ler fort­sät­ta att sim­ma runt i söm­nen.

 ??  ?? Fisk so­ver ock­så, men på ett an­norlun­da sätt jäm­fört med män­ni­skor.
Fisk so­ver ock­så, men på ett an­norlun­da sätt jäm­fört med män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden