Det senaste inom vetenskap

Hi­sto­ris­ka spi­o­ner

Spi­o­ner­nas hem­lig­he­ter ge­nom ti­der­na.

- Rome · Julius Caesar · Julius Caesar · United States of America · Soviet Union

Prin­ci­pen att för­sö­ka kom­ma åt kon­fi­den­ti­ell in­for­ma­tion, från hem­li­ga do­ku­ment till mi­li­tär tak­tik, har va­rit ovär­der­lig för härs­ka­re, im­pe­ri­er och re­gi­mer ge­nom he­la histo­ri­en. Ge­nom att skaf­fa hem­lig in­for­ma­tion om si­na fiender, och kanske al­li­e­ra­de, har na­tio­ner kun­nat säk­ra sig mi­li­tä­ra, po­li­tis­ka och eko­no­mis­ka för­de­lar.

Spi­o­nage är att sam­la hem­lig in­for­ma­tion och me­to­der­na för det­ta har för­änd­rats dra­ma­tiskt i takt med tek­no­lo­gin. I an­ti­kens Rom kun­de brev öpp­nas och lä­sas på väg till si­na av­sed­da mot­ta­ga­re. För att und­vi­ka att fi­en­dens spi­o­ner läs­te styr­kor­nas hem­li­ga med­de­lan­den på det sät­tet upp­fann Ju­li­us Cae­sar ett av de älds­ta kän­da kod­sy­ste­men.

På 1900-ta­let spe­la­de spi­o­nage en ex­tra stor roll un­der de två världs­kri­gen. Län­der upp­rät­ta­de kom­pli­ce­ra­de sy­stem för att hål­la sig ett steg fö­re fi­en­den. Vis­sa häv­dar att de­chif­f­re­ring­en av den ”oknäck­ba­ra” ko­den från na­zis­ter­nas Enig­ma-ma­ski­ner bi­drog till att för­kor­ta and­ra världs­kri­get med fle­ra år och spa­ra­de ota­li­ga liv.

Un­der kal­la kri­get, med en över­häng­an­de risk för atom­krig mel­lan USA och Sov­je­tu­ni­o­nen, var den stra­te­gis­ka in­for­ma­tio­nen vik­tig. Den spe­la­de stor roll för bå­da si­dors tak­tik. Spi­o­ner dol­de tek­nis­ka hjälp­me­del med var­dag­li­ga fö­re­mål, som jack­knap­par med in­bygg­da ka­me­ror och mik­ro­fo­ner göm­da i sko­klac­kar.

Spi­o­nage är vik­tigt än idag. Sä­ker­hets­tjäns­ter över he­la värl­den gör sitt yt­ters­ta för att avvär­ja hot mot na­tio­nens in­tres­sen. De äg­nar sig åt allt från an­ti­ter­ror­verk­sam­het och till att be­käm­pa da­takri­mi­na­li­tet.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden