Det senaste inom vetenskap

För­lo­ra­de stä­der

Gam­la ci­vi­li­sa­tio­ner som för­svann.

- It · Rome · Athens

När ett im­pe­ri­um fal­ler föl­jer även ar­vet med ibland och döljs av ti­dens slö­ja. Det finns många for­na stä­der som för­svun­nit un­der histo­ri­ens gång, an­ting­en på grund av för­ödan­de jord­bäv­ning­ar, plund­ran­de in­va­sions­styr­kor el­ler brist på na­tur­re­sur­ser. Vis­sa stä­der, som till ex­em­pel Rom och Aten, har va­rit be­bod­da se­dan de grun­da­des och någ­ra av de le­gen­da­ris­ka bygg­ver­ken står kvar än idag, ex­em­pel­vis Co­los­se­um och Pathe­non.

And­ra stä­der är ty­värr in­te li­ka väl­be­va­ra­de. Fle­ra gam­la ci­vi­li­sa­tio­ner har för­svun­nit ef­ter att de för­stör­des i brän­der el­ler be­grav­des i sand. Från upp­täckts­re­sor­nas epok (ca år 1400-1600) och fram­åt har även­ty­ra­re ut­fors­kat näs­tan al­la jor­dens hörn och hit­tat stä­det som en gång i ti­den ba­ra var le­gen­der. Des­sa ci­vi­li­sa­tio­ner ger oss in­sikt i hur li­vet var förr i ti­den och med mo­dern tek­nik går det att räk­na ut när des­sa stä­der blomst­ra­de.

Res­ter ef­ter for­na stä­der finns över he­la jor­den. Ru­i­ner­na ger oss möj­lig­het att blic­ka in i det för­flut­na och för­stå mer om li­vet förr. Många av des­sa plat­ser skyd­das idag, för att und­vi­ka att de för­svin­ner för all­tid. Det är omöj­ligt att ve­ta, men kanske finns det fler för­lo­ra­de stä­der som ba­ra vän­tar på att upp­täc­kas.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden