Det senaste inom vetenskap

Vir­gin Ga­lactics rymd­far­kosts förs­ta flyg­ning

Kom­mer­si­el­la flyg­re­sor i rym­den kom ett steg när­ma­re ef­ter fram­gångs­ri­ka test­flyg­ning­ar. Ri­chard Bran­son sä­ger att han själv ska fly­ga i rym­den i bör­jan av 2018.

- Space Flights · Space Travel · Richard Branson

Den 3 de­cem­ber 2016 blev en vänd­punkt för Vir­gin Ga­lactic och de­ras rymd­tu­ris­m­pla­ner. Spa­ceS­hipTwo, som även kal­las VSS Uni­ty, lyf­te från Mo­ja­ve Air and Spa­ce Port i Ka­li­for­ni­en och flög to­talt 1 tim­me och 20 mi­nu­ter. Det har gjorts ti­di­ga­re tu­rer med trans­port­flyg­pla­net WhiteK­nightTwo, men det­ta var förs­ta gång­en VSS Uni­ty flög en stund på egen hand, i full kon­troll. Rymd­far­kos­ten fri­gjor­de sig från trans­port­flyg­pla­net och flög fritt i tio mi­nu­ter.

Den fram­gångs­ri­ka flyg­ning­en är fan­tas­tis­ka ny­he­ter för Vir­gin Ga­lactic. De­ras pla­ner blev kraf­tigt för­se­na­de när VSS Uni­tys fö­re­gång­a­re VSS En­ter­pri­se kra­scha­de 2014. Andre­pi­lo­ten om­kom tra­giskt nog. Test­flyg­ning­en var den förs­ta av många. Fler gjor­des un­der 2017 och i ok­to­ber be­rät­ta­de Ri­chard Bran­son att VSS Uni­ty ska ut i rym­den in­om ett par må­na­der – och han själv un­der förs­ta halv­å­ret 2018.

När tes­ter­na är slut­för­da och de kom­mer­si­el­la flyg­ning­ar­na kan bör­ja kom­mer re­san att bli en unik upp­le­vel­se för kun­der­na. Pas­sa­ge­rar­na kom­mer att sti­ga hög­re än i nå­got an­nat kom­mer­si­ellt flyg­plan och de får upp­le­va vikt­lös­het i mikro­gra­vi­ta­tion i fle­ra mi­nu­ter.

 ??  ?? Vir­gin Ga­lactic pla­ne­rar att er­bju­da de förs­ta tu­rist­re­sor­na till rym­den, där pas­sa­ge­rar­na får upp­le­va vikt­lös­het.
Vir­gin Ga­lactic pla­ne­rar att er­bju­da de förs­ta tu­rist­re­sor­na till rym­den, där pas­sa­ge­rar­na får upp­le­va vikt­lös­het.
 ??  ?? Trans­port­flyg­pla­net an­sva­rar för att trans­por­te­ra rymd­far­kos­ten till 15 000 me­ters höjd in­nan det släp­per ra­ket­driv­na Spa­ceS­hipTwo.
Trans­port­flyg­pla­net an­sva­rar för att trans­por­te­ra rymd­far­kos­ten till 15 000 me­ters höjd in­nan det släp­per ra­ket­driv­na Spa­ceS­hipTwo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden