Det senaste inom vetenskap

Re­san till rym­dens bör­jan

-

Vir­gin Ga­lactics pla­ne­ra­de res­väg kom­mer ge pas­sa­ge­rar­na en ut­omjor­disk upp­le­vel­se.

Upp­stig­ning

VSS Uni­tys upp­stig­ning till 110 kilo­me­ters höjd tar cir­ka 90 se­kun­der. Far­kos­ten når en has­tig­het på 4 000 km/h med hjälp av en hy­bridra­ket­mo­tor.

Se­pa­ra­tion

WhiteK­nightTwo frak­tar Spa­ceS­hipTwo–VSS Uni­ty till en höjd på 15 kilo­me­ter in­nan de skiljs åt.

Mikro­gra­vi­ta­tion

Vid den högs­ta punk­ten kom­mer pas­sa­ge­rar­na i Spa­ceS­hipTwo upp­le­va vikt­lös­het och svä­va i sä­te­na i fle­ra mi­nu­ter.

Ned­stig­ning

På vägen till­ba­ka till jor­den fäl­ler Spa­ceS­hipTwo ut fjäd­rings­me­ka­nis­men som ska sä­ker­stäl­la en sä­ker land­ning.

Glid­flyg­ning

Sista delen av re­san är en glid­flyg­ning ut­an mo­tor­kraft, in­nan rymd­far­kos­ten till sist lan­dar tryggt på mar­ken igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden