Det senaste inom vetenskap

Fors­ka­re har hit­tat nya ”in­tel­li­gens­ge­ner”

En stu­die visar hur DNA kan på­ver­ka in­tel­li­gen­sen.

-

Re­sul­tat från en ne­der­ländsk stu­die ty­der på att det finns en kopp­ling mel­lan vis­sa ge­ner och in­tel­li­gens. Ar­bets­la­get stu­de­ra­de gen­pro­fi­ler och re­sul­tat från IQ-test från näs­tan 80 000 män­ni­skor. De hit­ta­de bevis som ty­der på att 52 ge­ner (varav 40 var nya upp­täck­ter) är kopp­la­de till in­tel­li­gen­sens bi­o­lo­gis­ka me­ka­nis­mer. Ge­ner­na spe­lar roll för cel­l­ut­veck­ling, sy­naps­bild­ning, ax­on­kon­troll och nerv­dif­fe­ren­sie­ring, och ut­trycks hu­vud­sak­li­gen i hjärn­väv­na­dens cel­ler.

Stu­di­er av den­na typ kan dock va­ra kon­tro­ver­si­el­la, ef­tersom IQ-tes­ter­na de är ba­se­ra­de på van­ligt­vis in­te mä­ter för­må­gor som kre­a­ti­vi­tet el­ler so­ci­al in­tel­li­gens.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden