Det senaste inom vetenskap

Aaur­hus är den förs­ta sta­den som häm­tar ener­gi från av­lop­pen

-

Allt av­fall är in­te skräp och den dans­ka sta­den Aar­hus har en plan för att ut­nytt­ja det. Sta­dens vat­ten­re­nings­verk har to­tal­re­no­ve­rats och nu­kan det ge­ne­re­ra ett elö­ver­skott på 50 pro­cent. Det­ta upp­nås ge­nom att ma­ta bak­te­ri­er med av­lopps­vat­ten in­nan bi­o­gas som pro­du­ce­ras bränns. Över­skottse­ner­gin an­vänds för att dis­tri­bu­e­ra färskt vat­ten till 200 000 in­vå­na­re och säljs dess­utom till­ba­ka till el­fö­re­ta­gen. Stä­der som ut­nytt­jar av­fallse­ner­gi för att ge in­vå­na­re dricks­vat­ten kan va­ra fram­ti­den. Aar­hus har som mål att va­ra helt kol­di­ox­id­ne­u­tral år 2030.

 ??  ?? Aar­hus är först med att ut­nytt­ja sy­ste­met helt och hål­let. Kö­pen­hamn, Chi­ca­go och San Fran­ci­sco pla­ne­rar att föl­ja i sta­dens fot­spår.
Aar­hus är först med att ut­nytt­ja sy­ste­met helt och hål­let. Kö­pen­hamn, Chi­ca­go och San Fran­ci­sco pla­ne­rar att föl­ja i sta­dens fot­spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden