Det senaste inom vetenskap

Fors­ka­re lyc­ka­des kvant-te­le­por­te­ra ett fo­to

Fors­ka­re har flyt­tat ett fö­re­mål ge­nom en stad ut­an att flyt­ta det fy­siskt.

-

Fors­ka­re har lyc­kats ut­nytt­ja kun­ska­pen om kvant­fy­sik för att skic­ka in­for­ma­tion 8,2 kilo­me­ter i den ka­na­den­sis­ka sta­den Cal­ga­ry, ut­an att fak­tiskt flyt­ta ma­te­ria.

Det­ta är möj­ligt tack va­re ett fe­no­men som kal­las kvant­sam­man­flät­ning, där det som sker med en par­ti­kel kan på­ver­ka en an­nan även om de är långt ifrån varand­ra. Fo­to­ner och and­ra ele­ment­par­tik­lar har en egen­skap som kal­las spinn, allt­så hur par­ti­keln ser ut i oli­ka rikt­ning­ar.

Ge­nom att mä­ta spinn­till­stån­det hos en sam­man­flä­tad par­ti­kel på­ver­kas ome­del­bart den and­ras till­stånd. På det­ta sät­tet kan sam­man­flä­ta­de pro­to­ner för­bli an­slut­na oav­sett till­stånd, så att sig­na­ler kan skic­kas ge­nom att be­stäm­ma en kvant­par­ti­kels spinn.

 ??  ?? Fors­kar­na te­le­por­te­ra­de fo­tots egen­ska­per ge­nom Cal­ga­ry i Ka­na­da med hjälp av ett fi­be­rop­tiskt nät­verk.
Fors­kar­na te­le­por­te­ra­de fo­tots egen­ska­per ge­nom Cal­ga­ry i Ka­na­da med hjälp av ett fi­be­rop­tiskt nät­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden