Det senaste inom vetenskap

Bud­ro­bo­tar i Lon­don

Tes­ter kom­mer vi­sa om själv­gå­en­de ro­bo­tar kan le­ve­re­ra va­ror.

-

Ro­bo­ti­ken kan va­ra ett stort steg för nät­han­delns fram­tid. Bud­fir­man Her­mes tes­tar för när­va­ran­de kom­pe­ten­sen hos au­to­no­ma bud­ro­bo­tar i Lon­don. Ro­bo­tar­na kom­mer att tes­tas på 30-mi­nu­ters hämt­nings­run­dor, och om tes­ter­na lyc­kas kom­mer fö­re­tag som Her­mes få för­bätt­ra­de pla­ne­rings- och spår­nings­sy­stem. Ro­bo­tar­nas rö­rel­ser över­va­kas via ett kon­troll­cen­ter. Även om de är själv­styr­da kan en män­ni­ska väl­ja att sty­ra dem i svå­ra si­tu­a­tio­ner, till ex­em­pel vid över­gångs­stäl­len. Tes­ter­na är en upp­följ­ning av ett pi­lot­pro­jekt i Ham­burg i Tyskland, där tre ro­bo­tar pla­ce­ra­des ut i au­gusti 2016.

 ??  ?? De au­to­no­ma ro­bo­tar­na är ett al­ter­na­tiv till drö­nar­le­ve­ran­ser, som of­ta be­grän­sas av stränga luft­fartsla­gar i tät­be­fol­ka­de om­rå­den.
De au­to­no­ma ro­bo­tar­na är ett al­ter­na­tiv till drö­nar­le­ve­ran­ser, som of­ta be­grän­sas av stränga luft­fartsla­gar i tät­be­fol­ka­de om­rå­den.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden