Det senaste inom vetenskap

Air­bus nya hy­briddrönar­bil

Flyg­bo­la­get job­ba­de ihop med ett ita­li­enskt de­sig­ner­fö­re­tag i ett nytän­kan­de pro­jekt in­om bil­kör­ning.

- Airbus · It · European Union · United States of America · Italdesign Giugiaro

Pop. Up var bland det mest spän­nan­de som vi­sa­des upp på Genè­veut­ställ­ning­en un­der 2017. Det är ett mo­du­lärt luft- och mark­pas­sa­ge­rar-kon­cept som ut­veck­lats av in­gen­jö­rer från Air­bus och det ita­li­ens­ka de­sign­fö­re­ta­get Ital­de­sign.

Tan­ken bakom Pop. Up är att ut­veck­la håll­bar trans­port i stä­der, ef­tersom tra­fi­ken blir ett allt stör­re pro­blem. I Los Ang­e­les spen­de­rar en ge­nom­snitt­lig per­son 104 tim­mar om året i tra­fik­stock­ning­ar. Det be­räk­nas att kost­na­der­na för tra­fik­be­last­ning­en i EU och USA kom­mer lig­ga runt 280 mil­jar­der pund, det är cir­ka 3 bil­jo­ner svens­ka kro­nor.

Pop. Up är byggd av fle­ra mo­du­ler, helt el­dri­ven och ut­an ut­släpp, och de­sig­nad för att kla­ra av fram­ti­dens trans­portut­ma­ning­ar. Bi­len kom­bi­ne­rar en pas­sa­ge­rar­kap­sel med en mar­ken­het (lik­nar en bil) el­ler med luft­mo­du­len (som har drö­nar­lik­nan­de ving­ar). Pendlare kan be­stäl­la en re­sa via en app och ett sy­stem av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens ana­ly­se­rar tra­fik­bil­den och av­gör om du bör kö­ra el­ler fly­ga.

 ??  ?? Pop. Up av­gör om du ska trans­por­te­ras på vägen el­ler i luf­ten.
Pop. Up av­gör om du ska trans­por­te­ras på vägen el­ler i luf­ten.
 ??  ?? Pop. Up ska kom­bi­ne­ra för­de­lar­na med att kö­ra och fly­ga.
Pop. Up ska kom­bi­ne­ra för­de­lar­na med att kö­ra och fly­ga.
 ??  ?? Pendlare kan be­stäl­la en re­sa via en app som företaget ut­veck­lat.
Pendlare kan be­stäl­la en re­sa via en app som företaget ut­veck­lat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden