Det senaste inom vetenskap

Djurro­bo­tar

Det byggs ma­ski­ner i djur­for­mat.

- Robots · Animals · Tech · Science · Roboethics · Wildlife · Mick Mars

När du fö­re­stäl­ler dig fram­ti­den är den för­mod­li­gen full av ro­bo­tar som hjäl­per dig i var­da­gen. Man be­hö­ver in­te fun­de­ra sär­skilt länge för att kom­ma på sätt som ma­ski­ner kan hjäl­pa oss på. De kan bli än­nu vik­ti­ga­re in­om ex­em­pel­vis krig­fö­ring, rädd­nings­tjänst och lo­gistik. Idag ar­be­tar många fors­ka­re med att de­sig­na ma­ski­ner som kan ut­fö­ra många slags upp­gif­ter. Det vi­sa­de sig va­ra gans­ka en­kelt att hit­ta de op­ti­ma­la de­sig­ner­na, för de fanns re­dan i na­tu­ren.

Djur är an­pas­sa­de för att ut­mär­ka sig i al­la ty­per av mil­jö­er. Det finns ar­ter som le­ver i ex­tre­ma tem­pe­ra­tu­rer, på bergs­top­par och i ha­vens mör­ka djup. In­gen­jö­rer hop­pas kun­na ko­pi­e­ra des­sa ar­ters spe­ci­a­li­se­ra­de egen­ska­per och drag. Ge­nom att ef­ter­lik­na dju­rens ana­to­mi kan vi dess­utom ut­rus­ta ro­bo­tar­na med im­po­ne­ran­de för­må­gor, som otro­lig has­tig­het el­ler flyg­för­må­ga.

Det har lagts enormt myc­ket tid och peng­ar på att byg­ga djur­lik­nan­de ro­bo­tar. Ge­par­den är värl­dens snab­bas­te land­djur och uppnår sin otro­li­ga fart ge­nom att ut­nytt­ja den rör­li­ga rygg­ra­den. Ar­tens mot­sva­rig­het in­om ro­bo­ti­ken är ut­veck­lad av Boston Dy­na­mics och dess rygg fun­ge­rar på sam­ma sätt för att kun­na springa i över 45 km/h. Gi­gan­tis­ka Alp­haDog kan dess­utom bä­ra upp till 180 ki­lo över långa sträc­kor och är där­med ro­bo­tar­nas mot­sva­rig­het till packås­nan.

Ro­bot­dju­ren bör­jar verk­li­gen vi­sa sin po­ten­ti­al. Allt från pyt­tesmå Ro­boBe­es som kan pol­li­ne­ra grö­dor el­ler över­va­ka tra­fi­ken, till den aplik­nan­de andro­i­den som kan hjäl­pa till att ut­fors­ka Mars. An­vänd­nings­om­rå­de­na är oänd­li­ga.

 ??  ??
 ??  ?? Bi­gDog från Boston Dy­na­mics är byggd för att kun­na bä­ra sol­da­t­ut­rust­ning i krä­van­de ter­räng.
Bi­gDog från Boston Dy­na­mics är byggd för att kun­na bä­ra sol­da­t­ut­rust­ning i krä­van­de ter­räng.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden