Det senaste inom vetenskap

Na­tur­lig färg

-

Så in­spi­re­ra­de fjä­ri­len läsplat­tan.

Fjäll

Fjä­ri­lars ve­ten­skap­li­ga namn är Le­pi­dop­te­ra, vil­ket be­ty­der fjäll­ving­ar. Över­si­dan av ving­ar­na är täck­ta av många små, över­lap­pan­de fjäll.

De­struk­tiv in­ter­fe­rens

Våg­läng­der av ljus med mot­sat­ta top­par och bott­nar ne­ut­ra­li­se­rar varand­ra.

Pro­ji­ce­rat ljus

Ljus ut­i­från träng­er ge­nom gla­set och de våg­läng­der som kan ta sig ut igen pro­ji­ce­ras och de­fi­ni­e­rar fär­gen.

Jus­ter­ba­ra pa­ne­ler

Av­stån­det mel­lan pa­ne­ler­na kan ju­ste­ras, så att en­dast de våg­läng­der som mat­char det spe­ci­fi­ka av­stån­det re­flek­te­ras.

Be­lägg

Det yt­ters­ta lag­ret är täckt med spår i ett kor­san­de möns­ter och är gjor­da av ett hårt ma­te­ri­al som he­ter ki­tin.

Ljus­diff­rak­tion

Det kor­san­de mönst­ret gör att lju­set träf­far mönst­ret i oli­ka djup och re­flek­te­ras fram och till­ba­ka fle­ra gång­er. Blå våg­läng­der in­ten­si­fie­ras och re­flek­te­ras, me­dan de and­ra skic­kas ut.

Kon­struk­tiv in­ter­fe­rens

Ljus­vå­gor med top­par och bott­nar som mat­char varand­ra ger för­stärk­ta våg­läng­der av ljus.

Stor färg­ri­ke­dom

Av­stån­det mel­lan pa­ne­ler­na kan änd­ras tu­sen gång­er per skeund, så att färg­kom­bi­na­tio­nen kan re­flek­te­ras. Det­ta gör att skär­men kan re­flek­te­ra al­la färg­to­ner i det syn­li­ga om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden