Det senaste inom vetenskap

Bygg­tips från ter­mi­ter

-

När du tän­ker på värl­dens främs­ta ar­ki­tek­ter är det för­mod­li­gen in­te ter­mi­ter de förs­ta som dy­ker upp i tan­kar­na. Des­sa va­rel­ser kan byg­ga enor­ma stä­der ut­rus­ta­de med för­råd, ven­ti­la­tions­shackt och träd­går­dar – i en jord­hög.

Det in­veck­la­de nät­ver­ket av tunn­lar i ter­mit­stac­ken ut­nytt­jar kon­vek­tions­ström­mar där varm luft sti­ger och kall luft med hög­re tät­het sjun­ker. Det­ta hål­ler tem­pe­ra­tu­ren sta­bil, så att ter­mi­ter­na kan od­la bas­fö­dan svamp he­la året.

Den­na mi­ra­ku­lö­sa bragd in­spi­re­ra­de ar­ki­tek­ten Mick Pe­ar­ce för att ri­ta en håll­bar bygg­nad ut­an luft­kon­di­tio­ne­ring och upp­värm­ning, men som än­då har en jämn tem­pe­ra­tur he­la året.

De­sig­nen an­vän­der ter­mi­ter­nas prin­ci­per med en rad ka­na­ler och skor­ste­nar som för­de­lar vär­men upp­åt, vil­ket gör att bygg­na­den hål­ler sig sval och väl­ven­ti­le­rad.

 ??  ?? Kom­plexa struk­tu­rer hål­ler tem­pe­ra­tu­ren sta­bil un­der va­ri­e­ran­de vär­me­på­ver­kan.
Kom­plexa struk­tu­rer hål­ler tem­pe­ra­tu­ren sta­bil un­der va­ri­e­ran­de vär­me­på­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden