Det senaste inom vetenskap

In­spi­re­ran­de djur

-

An­nan tek­nik som in­spi­re­rats av djur­ri­ket.

För­bätt­rad hög­has­tig­hets­räls

Ja­pans 500-se­rie av snabb­tå­get Shin­kan­sen kan kö­ra i 300 km/h, men ger ifrån sig en ”blixt­smäll”. Den nya de­sig­nen på tå­gets nos har in­spi­re­rats av kungs­fis­ka­rens ström­lin­je­for­ma­de näbb, vil­ket gör de ny­a­re mo­del­ler­na snab­ba­re, tys­ta­re och mer ener­gi­ef­fek­ti­va.

Re­du­ce­rat mot­stånd

Ha­jen är ett mäk­tigt rov­djur, del­vis tack va­re sin otro­li­ga fart. Vis­sa ar­ter kan sim­ma i över 50 km/h. Fors­ka­re tror att de be­ni­ga fjäl­len som täc­ker de­ras kropp re­du­ce­rar mot­stån­det när de rör sig ge­nom vatt­net. De har an­vänt den­na idé för att ut­veck­la mer hyd­ro­dy­na­mis­ka bå­tar.

Ka­mou­fla­ge­klä­der

Bläck­fis­ken kan änd­ra ut­se­en­det på sin hud för att göm­ma sig från rov­djur el­ler ja­ga in­tet ont anan­de by­ten. De fram­hä­ver oli­ka färg­pig­ment med hjälp av mus­kel­sam­man­drag­ning­ar, vil­ket hjäl­per dem att smäl­ta in i om­giv­ning­en. In­gen­jö­rer har imi­te­rat det­ta och an­vän­der tek­ni­ken i ”smar­ta klä­der”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden