Det senaste inom vetenskap

Konst­gjord fo­to­syn­tes

Om­vand­ling av skad­li­ga ga­ser till mil­jö­vän­ligt bräns­le med konst­gjor­da blad.

- Renewable Energy · Science · Clean Tech · Ecology · Environmental Economics · Business

Väx­ter har upp­rätt­hål­lit liv i hund­ra­tals mil­jo­ner år. Ge­nom att ab­sor­be­ra kol­di­ox­id, vat­ten och so­le­ner­gi pro­du­ce­rar de sy­re och ener­gi i form av kol­hyd­ra­ter. Nu har fors­ka­re ut­veck­lat ett konst­gjort blad som kan gö­ra sam­ma sak. Det konst­gjor­da bla­det fång­ar upp so­le­ner­gi upp till tio gång­er ef­fek­ti­va­re än si­na na­tur­li­ga mot­sva­rig­he­ter. Det konst­gjor­da bla­det de­lar vat­ten­mo­le­ky­ler­na till sy­re och vä­te med hjälp av ka­ta­ly­sa­to­rer. Se­dan kan spe­ci­a­li­se­ra­de bak­te­ri­er gö­ra om vä­te och kol­di­ox­id till fly­tan­de bräns­le.

Den­na re­vo­lu­tio­ne­ran­de tek­nik, som tar fram fly­tan­de bräns­len ut­an kol­di­ox­i­dav­tryck, kan bli en vik­tig del i att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen.

”Det konst­gjor­da bla­det fång­ar upp so­le­ner­gi upp till tio gång­er ef­fek­ti­va­re än si­na na­tur­li­ga mot­sva­rig­he­ter.”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden