Det senaste inom vetenskap

Så ut­nytt­jas väx­te­ner­gi

-

Oav­sett om de kom­mer från sko­gen el­ler la­bo­ra­to­ri­et fun­ge­rar bla­den i stort sett på sam­ma sätt.

Sol­ljus

So­le­ner­gi träf­far bla­dets klo­ro­fyll fri­gör någ­ra av dess elektro­ner.

Vat­ten­del­ning

Klo­ro­fyl­let er­sät­ter de för­lo­ra­de elektro­ner­na med någ­ra från vatt­net, så att vatt­net de­las in i vä­te och sy­re.

Ljus

So­le­ner­gi ab­sor­be­ras och bil­dar ”elektron­hål­par” i den konst­gjor­da le­da­ren.

Vat­ten­del­ning

Två ka­ta­ly­sa­to­rer gjor­da av bil­li­ga ma­te­ri­al dri­ver vatt­nets del­ning till sy­re och vä­te.

Sy­re som av­falls­pro­dukt

Bla­det släp­per ut sy­reö­ver­skot­tet i at­mo­sfä­ren.

Kol­hyd­rats­pro­duk­tion

De se­pa­re­ra­de ato­mer­na kom­bi­ne­ras med kol­di­ox­id och bil­dar soc­ker, som ska­par en ener­gire­serv.

För­ny­bar ener­gi

Spe­ci­a­li­se­ra­de bak­te­ri­er om­vand­lar vä­te och kol­di­ox­id till bräns­le.

Ljus­sam­lan­de ledare

Elektro­ner från vatt­net ”hop­par” till le­da­ren och de­lar sam­ti­digt vat­ten­mo­le­ky­ler­na.

Sy­re

Som i na­tu­ren släp­per bla­det ut sy­re som en bi­pro­dukt.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden