Det senaste inom vetenskap

För­bätt­rad ef­fek­ti­vi­tet

-

Så har na­tu­ren in­spi­re­rat till ve­ten­skap­li­ga upp­täck­ter.

Kard­bor­re

Det är in­te job­bigt för de yngs­ta som in­te kan kny­ta sko­snö­re­na och det kan vi tac­ka bi­o­mi­me­ti­ken för. Kard­bor­re upp­fanns ef­ter att en fors­ka­re la mär­ke till hur lätt de små kro­kar­na på väx­ten kard­bor­re fast­na­de på hans hunds päls.

Över­lägs­na vind­tur­bi­ner

Trots sin enor­ma stor­lek är knöl­va­len ett otro­ligt smi­digt djur. De sto­ra klum­par­na längst ut på de­ras fe­nor he­ter tu­berk­ler. De ger lyft­kraft och re­du­ce­rar mot­stånd när va­len ut­för krä­van­de ma­növ­rar. Det­ta är nå­got som kan an­vän­das i fläk­tar, flyg­plan och vind­tur­bi­ner.

Vat­te­nin­sam­ling i ök­nen

Na­mi­bök­nen är en av värl­dens tor­ras­te plat­ser, men den na­mi­bis­ka svart­bag­gen över­le­ver där. Den stic­ker upp rum­pan i luf­ten och sam­lar upp vat­ten­ånga. Fors­ka­re har hit­tat mik­ro­sko­pis­ka gro­par i ving­ar­na på ryg­gen, vil­ket le­der vatt­net till mun­nen. Lik­nan­de gro­par an­vänds nu­me­ra i nya en­he­ter för vat­ten­upp­sam­ling.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden