Det senaste inom vetenskap

Ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens

Hjärn­struk­tu­ren är grun­den till all vår kre­a­ti­vi­tet och en in­spi­ra­tion för bi­o­mi­me­ti­ken.

-

Män­ni­sko­hjär­nan är nå­got av det mest in­veck­la­de som finns i uni­ver­sum. Hjär­nan be­står av cir­ka 100 mil­jar­der neu­ro­ner grup­pe­ra­de i ett om­fat­tan­de nät­verk där var­je neu­ron är kopp­lad till cir­ka 10 000 and­ra. Vår över­lägs­na för­må­ga till in­lär­ning, tolk­ning och re­flek­tion har gjort det möj­ligt för oss att bo­ta sjuk­do­mar, lan­da på må­nen och ut­veck­la an­vänd­ba­ra da­ta­pro­gram som bli­vit en stor del av vår var­dag. Da­to­rer­nas kraft och ka­pa­ci­tet har för­bätt rats av­se­värt de se­nas­te år­tion­de­na och da­gens da­to­rer kan lö­sa ett ma­te­ma­tiskt pro­blem på ett ögon­blick, myc­ket snab­ba­re än män­ni­sko­hjär­nan.

Da­ta­tek­nik har enorm ka­pa­ci­tet in­om vis­sa om­rå­den, men den kan fort­fa­ran­de in­te kon­kur­re­ra med hjär­nans främs­ta egen­ska­per. Vårt avan­ce­ra­de or­gan kan tol­ka och be­ar­be­ta sin­nes­in­tryck på en oö­ver­träff­lig ni­vå. Vi kan stå på stran­den på som­ma­ren och lyss­na på vå­gor­na, tit­ta på fåg­lar­na och kän­na so­lens vär­me. Se­dan sam­lar vi all den­na in­for­ma­tion för att ska­pa ett hel­hets­in­tryck. Vi kan ock­så lä­ra oss nya sa­ker och an­pas­sa oss ef­ter er­fa­ren­he­ter.

Bå­da des­sa för­må­gor skul­le va­ra an­vänd­ba­ra för da­ta­pro­gram. Det har ny­li­gen ut­veck­lats en al­go­ritm som kan ana­ly­se­ra bil­der från MR-skan­ning­ar för att di­a­gnos­ti­se­ra tu­mö­rer och ano­ma­li­er. Ut­veck­la­re av konst­gjor­da nerv­nät­verk har häm­tat in­spi­ra­tion från hjär­nan för att gö­ra pro­gram som kan lä­ra sig ge­nom öv­ning och er­fa­ren­het.

Det kom­mer dröja länge in­nan des­sa pro­gram uppnår sam­ma kraft och tan­ke­för­må­ga som hjär­nan, men ge­nom att an­vän­da hjär­nan som mo­dell kom­mer vi stän­digt när­ma­re en rik­tigt kraft­full ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens.

”Snart kanske vi har hjärn­lik­nan­de da­to­rer som kon­trol­le­rar vå­ra te­le­fo­ner.”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden