Det senaste inom vetenskap

Neu­ro­ner på en da­tab­ric­ka

- Tech · Science · IBM

Fors­ka­re på IBM har stu­de­rat hjär­nans upp­bygg­nad för att ut­veck­la da­tab­ric­kan True Borth. Det är en hjär­nin­spi­re­rad pro­ces­sor med 1 mil­jon konst­gjor­da neu­ro­ner och 256 mil­jo­ner konst­gjor­da sy­nap­ser. Ge­nom att ef­ter­lik­na hjär­nans mo­du­lä­ra och flex­ib­la ut­form­ning ut­veck­la­de fors­kar­na ett neu­ro­sy­nap­tiskt nät­verk med in­te­gre­rad da­ta­kraft, minne och pro­ces­sor­kraft. Det uni­ka pro­gram­me­rings­språ­ket finns snart på marknaden, så kanske har vi snart hjärn­lik­nan­de da­to­rer som kon­trol­le­rar vå­ra te­le­fo­ner.

 ??  ?? Dhar­mend­ra S. Mod­ha pre­sen­te­rar en hjär­nin­spi­re­rad su­per­da­tor som in­ne­hål­ler 16 Tru­eNorth-bric­kor.
Dhar­mend­ra S. Mod­ha pre­sen­te­rar en hjär­nin­spi­re­rad su­per­da­tor som in­ne­hål­ler 16 Tru­eNorth-bric­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden