Det senaste inom vetenskap

Män­ni­sko­hjär­nan

-

Hjärnka­pa­ci­tet

Män­ni­sko­hjär­nans yta har många veck och ryn­kor, nå­got som ökar are­an och ger plats för fler ne­u­tro­ner.

Neu­ra­la nät­verk

Neu­ro­ner­na in­te­ra­ge­rar ge­nom att skic­ka ut elekt­ris­ka sig­na­ler och kan ta emot in­for­ma­tion från många käl­lor.

Dend­ri­ter

Många för­gre­ning­ar, som he­ter dend­ri­ter, tar emot sig­na­ler från and­ra cel­ler.

Ax­on

Ax­o­nen skic­kar in­for­ma­tion från själ­va cel­len till sy­nap­ser­na.

Sy­nap­ser

Ke­mis­ka bud­bä­ra­re som he­ter neu­ro­trans­mit­to­rer fri­görs och rör sig mel­lan neu­ro­ner­na.

Post­sy­nap­tisk cell

Kom­bi­na­tio­nen av sig­na­ler från när­lig­gan­de cel­ler be­stäm­mer om näs­ta neu­ron kom­mer vi­da­re­be­ford­ra sig­na­len.

Vår hjär­na är ett otro­ligt nät­verk av nerv­cel­ler som skic­kar elekt­ris­ka sig­na­ler för att ut­by­ta in­for­ma­tion.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden